Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

   

 

Последна актуализация                                                           20 03 20

Материали за двата клуба А1 и Б1 от     0-171219,   - 1-200116

От м. Февруари двата клуба са обединени

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОЕКТА

 Автоматизация на непрекъснати процеси в Реално Време

(АНП-РВ)

     Идеята на проекта е въвеждане на нова специалност Автоматизация на непрекъснати процеси в Реално Време (АНПРВ), която да замени съществуващата в момента Автоматизация на непрекъснатото производство (АНП), не само защото  Непрекъснатото производство е подмножество на непрекъснатите процеси, но и трябва да се отразяват непрекъснато новостите, които са изключително много, всеобхватността на непрекъснатите процеси, а те са на всякъде днес и още повече в бъдеще. Ще се засегнат и тенденциите, които се развиват, разглеждани  от аспекта на работата в реално време.

   Втората цел е още от 8 клас учениците да се замислят върху професионалната си ориентация като специалисти, първо техници и бъдеща квалификация в избрана област. До 10 клас ще имат време да получат доста подробна информация за много области, придружени и с практически занимания и да осмислят своите интереси. В 11  и 12 клас акцентът ще бъде на специализиране в избрана област - професионална ориентация.

   Третата цел е на 18-19 години от ПГЕА да излизат подготвени техници за пазара на труда. Сега завършилите професионалните и обикновени гимназии до 25 години странстват по учебни заведения и краткотрайни специализации докато получат по няколко дипломи. (Попитайте производствените ръководители какви дипломирани технически специалисти получават сега от учебните заведения?) Оказва се в повечето случаи тези 6 години са допълнителни разходи на средства и време за сметка на държавата, семействата и обществото. Защо?

   Добре подготвеното, организирано и провеждано професионално техническо образование може да стане и трябва да е по-добро от бакалавърско образование, особено по отношение на практическата подготовка. Така завършилите професионални гимназии не само ще са отлични практици техници-специалисти, но и силно мотивирани за продължаване на квалификацията си във висши учебни заведения при всички възможни форми: редовно, задочно, дистанционно магистърско обучение у нас и по света, при продължаване на професионалната си практика и издръжка.

   При така дефиниран проект преди 3 години, с постъпването на новия директор инж. Филип  Филипов, се пристъпи към подготовката на реализацията му.

    Оценка на ситуацията.  Идеята на проекта съвпада напълно с политиката и концепцията на МОН за развитие на професионалното образование, но специално за ПГЕА, за неговата професионална ориентация електротехниката и автоматизацията е загубила популярността в обществото и интереса на родителите. Увлечението по модерни професии и прекаления брой на висши учебни заведения насочи младежта далеч от техническите професии. Изместването на ценностния център в обществото ни към правене на пари направи привлекателни професии, за който се счита, че са добре платени, като юристи, администратори, програмисти, икономисти и т.н., но това което е платено днес, утре може да не е така, да не са така нужни и т.н.  Периода на преструктуриране на държавата доведе до закриване на над 2000   предприятия и на тяхно място дълго липсваше заместител. В момента държавата ни е поела по пътя на възстановяване на индустриализацията, което е и гаранция за добра икономика. Това води до рязко увеличаване на потребностите от технически кадри. Потребността от ежегодно постъпващи млади специалисти по автоматизация на непрекъснати процеси става все по-критично важна за бъдещото развитие на страната! Все по-търсена и без алтернативи тя е необходима за настъпилата ера на ИНДУСТРИЯ 4.0! Обществото ни – родителите не осъзнават или ни са разбрали, че е настъпила „четвъртата индустриална революция“ наричана ИНДУСТРИЯ 4.0, а в САЩ “Industrial Internet of Things” (IIoT). Необходима е интеграция между индустрия и образование с цел подготовка на кадри, което е гаранция за качеството на образователния продукт. За целта е необходимо да се намерят и разширят формите за стимулиране симбиозата образование-индустрия.

            В ПГЕА (бившият водещ в областта на електротехниката техникум „Киров“) има специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ (АНП). След дълги усилия за първи път тази година (2019-20) има защитена паралелка с 15 ученика.

            Необходимо е създаването на новата специалност „Автоматизация на непрекъснати процеси в Реално Време“, която да замени утвърдената, но остаряваща „Автоматизация на непрекъснати производства“ АНП, като за целта е необходимо да бъде създаден и утвърден нов учебен план, съобразен с тенденциите на ИНДУСТРИЯ 4.0. Като подчертаваме, че вече няма процеси (не само в материално производство), които да не се следят и управляват в реално време (транспорт, здравеопазване, околна среда, градско стопанство, социални системи, военно дело,  сигурността на държавата, финансови системи, битови системи, всякакви изследвания, „умния дом“, роботика, „умния град“, и т.н.), това означава, че за подготовка на учебния план се изискват нови знания и умения с доста широк обхват. Така че, той трябва да се подготви не само бързо, но и много добре с възможност за ежегодно актуализиране. Това изисква време! Това е и първата цел на проекта!

            Затова се спираме на следния подход. Обучение по специалността АНП и паралелно с това организиране на клубове по интереси. Организиране на клубове от учениците от отделните випуски ще интегрира различните специалности в гимназията, които и без това са елементи на автоматизацията, ще осмисли и ще създаде популярност и така да стане привлекателно надграждането на знанията в техническите области и най-вече в АНПРВ. Необходимо е и време за подготовка па преподаватели, за организиране и участието на предприятия при реализация на производствена практика и дори за действителна дуална форма на обучение. Така ще върви обучението на паралелките АНП от 8 клас и паралелно клубове по АНПРВ, съобразени с випуските  от 9 до 12 клас.

   За целта типовия учебен план за АНП следва да се актуализира с допълнени нови учебни модули с използване часовете и възможностите на разширената и допълнителна подготовки.

   Някои модули, предимно от общообразователната подготовка е възможно и желателно да се ориентират към  съвременни цифрови методи и автоматизация в съответните области, да се оформят като клуб по интереси или факултативно изучаване (СИП), с което ще влязат в унисон с професионалната ориентация на гимназията.

   Новите модули ще се наложи да са с ограничени часове, но са ориентирани към интензивно изучаване с използване на дарената „PI System“, която ще служи като примерен модел за интеграция на всички технически и програмни средства, методите и технологиите за автоматизация в реално време, с предлагане на стотици примери към нея от всички сфери на дейност, от целия свят.

   Така няма да се губи време докато се подготвя и утвърждава новата специалност АНПРВ.

   За съжаление съществуващата нормативна уредба не позволява ползването в учебния процес на специалисти от области, за които няма преподаватели с конкретната педагогическа квалификация. Една необмислена разпоредба на МОН, която незабавно трябва да бъде премахната!

   Какво е извършено според предложеното задание на проекта:

ПГЕА обнови „Зала 230“ (250 м.кв.), разшири училищната мрежа и ремонтира десетки компютри и устройства; подготвя нова с-ма за достъп, аларма, екологичен мониторинг и др.;

Калифорнийската фирма OSISOFT LLC дари PI Systemсофтуеърна система за мониторинг и менъджмънт в реално време с пазарна стойност над 100 х.щд.;

Фондация ЕВРИКА, Българска Асоциация за Индустриален Капитал, холдинг «Стара Планина» дариха 25 х.лв. за мощен сървър, 15 компютъра, инсталация и обучение;

Фирмата Леново безвъзмездно участва в инсталацията и конфигурацията на сървъра и работни станции, като имаме договореност за реализация и на производствена практика при тях;

Фирмата Фесто е дарила два стендови модела на поточна линия и хидро процесор, две монтажни табла със съпътстващите елементи и два тестови комплекта на автоматични схеми;

Фирмата Ханиуел дарява сървър с PHD система, контролер с 28 вх/изх и съпътстващ софтуеър, както и възможност за производствена практика в техния завод в София;

Фирмата Трапен  инсталира, към инсталираната PI System, работен модел на уникалния им вибрационен датчик и производствен регулатор инсталиран на десетки места у нас и по света;

Фирмата ЕнергоМонитор ще инсталира дистрибутираната от тях система за битов и производствен мониторинг и контрол на енергийните ресурси, за ползване и обучение в ПГЕА;

-  С Белгийската фирма АУРУБИС  (медодобивния завод в Пирдоп) постигнахме споразумение да подават актуална реална информация от производствените си системи, с цел усвояване в ПГЕА на мониторинга и управлението на автоматизираните производствени системи с PI System;

-  С Топлофикация РУСЕ, ползваща от 15г. същата система постигнахме аналогично споразумение;

Инж. Д.Драгоев, управител на ДИКС Интертрейд, фирмата проектирала и реализирала автома-тизацията на четирите малки блока на АЕЦ Козлодуй, предоставя безвъзмездно измервателна апаратура, тестови блокове, компоненти и инструменти от своята развойна лаборатория.

-  Договаряме с няколко професионални гимназии и висши учебни заведения – военни и цивилни: ХТИ и ВТУ „Т. Каблешков“ и др. да използват дистанционно наличната PI Systems в ПГЕА, за обучение и съвместни проекти; Предстоят уточнения и инсталации.

-  Разговаряно е с АИКБ, ЕнергоМонитор и други фирми за организиране в бъдеще на квалифика-ционни курсове на техни технически кадри в ПГЕА;

-  Имаме споразумение с фирмата PlantSoft GmbH, за инсталация, настройки, обучение и консултации;

Водят се разговори с десетки други фирми, като РИСК Инженеринг, СИМЕНС и др. за организиране на различни форми на сътрудничество по взаимно изгодни проекти.

    Организираха се два клуба по интереси (КИ) А1-Автоматизация на непрекъснати процеси – 8 клас и Б1-Менъджмънт в Реално Време за 11 клас, който започнаха своята работа.

     През Февруари 2020 г. двата клуба се обединиха в един клуб "Дигитални умения при автоматизация и менъджмънт на непрекъснати процеси". Идеята е учениците от 11 кл. през 2019-20 уч.година се запознават предимно с теоретичните знания, а през 2020-21 уч.г. се занимават предимно с практически проекти в 4-те групи: хоби, домашна, промишлена автоматизации и интеграция на трите схеми с PI System. Клубът по отношение на практическите занимания е разделен на 4 групи. Всеки член на клуба участва в тези групи, в които желае.

   Учебните  модули разглеждани в клубовете по интереси.

   Учебните модули са свързани с Отрасловата професионална подготовка и със Специфичната

професионална подготовка при АНПРВ. Модулите са от два типа.

            Общите модули  са с акцент на работа в реално време. Засягат въпросите на: - информатика и информационните технологии;  - история развитието на информатиката, информационните технологии и автоматизацията; – тенденции и перспективи на софтуеъра и информационните бази;  - моделът за интеграция на информационните технологии, мониторинга и менъджмънта при автоматизацията на непрекъснатите процеси – с използване на системи аналогични на PI System; - индустриалната ориентация.

            Специфичните модули са ориентирани към професионалната подготовка от 9 клас нагоре. Ще се занимават с:  - сензори и контролери; - изпълнителни механизми;  – обекти за автоматизация;  - програмируеми контролери – PLC и DCS  програмиране;  - интерфейсите;  - управление на мрежова комуникация с представители Modbus, OPC UA, LoraVan;  - АСУТП – SCADA системи,  - примери на приложение в основните индустриални и процесни области (дискретни и непрекъснати производства, деструктивно и адитивно -3Д принтиране, транспорт, здравеопазване, градска среда, битова с-ми, военни с-ми и др.); - перспективи на автоматизацията и ИКТ технологиите при развитие на менъджмънта в реално време, симбиозие: роботика и изкуствен интелект; изкуствен интелект и големите данни, базите знания и невронната памет; - обслужване на масови инфраструктури на  IIoT  и  INDUSTRY 4.0- моииторинг и автоматизация със средствата на: - ЕНЕРГОМОНИТОР;  - моииторинг и автоматизация с Honywell PHD с-ми; - с използване на  PI System.

   Акцентът на тези модули ще бъде използването на автоматизацията в реално време за постигане на енергийната ефективност, безаварийната експлоатация, оптимизиране на ресурсното използване, контрол на качеството, повишаване производителността на инженерно техническите кадри и интегриране на техническите средства, информационни технологии и тенденции в автоматизацията за целите на управлението. Какво значи да управляваш предприятие или сложна система в съвременната автоматизирана инфраструктура? В 12 клас акцента е подготовката на средното ниво менъджери.

            Целта на тези модули е преди всичко да събуди един траен интерес на учениците към целите на автоматизацията. Да се задоволи неимоверното разнообразие на възможностите за творчество и фантазии, нещо присъщо, но още неосъзнато от младите учещи се творци, не подозиращи своите възможности. Бъдещото развитие на обучението е към усвояване на базите знания (с журналистическото определение и като „големи данни“), използване модела на невронната памет за съхраняване и обработка на тези бази, „облачните“ технологии, развитие на изкуствения интелект, за да се създават умните-мислещи  роботи, машини, автоматизирани системи и АНПРВ.

      Много важно за развитието на проекта е създаване на активни връзки на ПГЕА с институции, фирми, учебни заведения и НПО имащи отношение към автоматизацията в реално време.

   ПГЕА е инициатор за създаване на Партньорско Сдружение Автоматизация (ПСА). Без финансови и юридически задължения партньорите в ПСА работят съвместно на базата на споразумения по въпроси от общ интерес и всеки участва в него с възможностите, които има. Вече имаме подписани споразумения с фирми, висши учебни заведения, НПО и медийни представители  и разширяваме този кръг от заинтересовани с цел активно подпомагане на учебния процес включително с преподаватели и обекти за производствена практика. ПГЕА вече членува в АИКБ, Сдружение "Български юнак" (СБЮ) и Съюза по Автоматизация и Информатика (САИ). В това начинание виждаме и обсъждаме дори разработване на общи за ПСА проекти с реални внедрявания на автоматизация подготвена с участието на възпитаниците на ПГЕА. Перспективни в това направление са и връзките с международни фирми и структури, които подготвяме.

   Надяваме се някои от партньорските организации да поемат в бъдеще обучение на свои стипендианти и служители в ПГЕА. Всичко това ще позволи на ПСА, като организационна неформална структура да играе изключително импулсивна роля в българската икономика. Ако успеем да развием тази идея, то ние ще имаме и аналогични административни, производствени, научни и учебни обединения, каквито вече функционират по света и могат те да станат наши чуждестранни партньори.

   Предвиждаме периодични срещи с известни български и чуждестранни специалисти, членове на  ПСА, както и с изтъкнати личности свързани с автоматизацията и тематиките, които разглеждаме.

   Предвиждаме видео записи на учебни часове, обсъждания, упражнения, училищни и производствени практики, срещи с личности, участие в научни форуми, които добре организирани в архивен фонд и добре индексиран ще ползваме при създаваната Базата знание на АНПРВ.

      Много разчитаме на подкрепата от МОН при създаване на нормативни документи, които са ориентирани към развитие на иновативни технологии, ускорени внедрявания, проекти свързани с подобряване на обучението. Очакваме те да ни помогнат при осигуряване на квалифицирани специалисти за учебния процес и практиките, за материална и финансова подкрепа, при развитие на проекта.

            Трябва да се обърне внимание, че настоящият проект се развива с участието на Сдружение „Български юнак“ (СБЮ), (СБЮ-1,   СБЮ-2,    СБЮ-3 ), а това означава, че професионалното образование и спортуването издигаме в национален приоритет и те се движат в тандем при заниманията на нашите клубове. Те се нуждаят от национална институционална подкрепа. Затова и девизът на СБЮ  е:

   Духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи,  физически здрави Българи !

   Производствената практика

   Автоматизацията се усвоява с натрупване на практически умения.

   Привличането на партньори, било като дарители или като фирми и организации, които имат специалисти и реални проекти в автоматизацията, позволява да се създаде обкръжение от предприятия и фирми, в които участниците в клубовете ще могат да провеждат практически занимания, да участват в проекти и да осигурят бъдещата си реализация там. Очакваме специалисти от партньорите да участват и активно в учебния процес и в производствената практика, въпрос който ще се реши с една обновена нормативна уредба на МОН.

   Участниците в Клуба АНПРВ ще имат възможността да се запознават при някои партньори с проектирането и строителството на уникални енергийни и производствени обекти по света, при производството на компоненти и блокове за автоматизация от най-висок световен клас. При други партньори ориентирани към сервиз и поддържане на системите за автоматизация, ще се занимават с високо автоматизирани машини в различните индустриални браншове. Имаме партньори, които се занимават със специфични сензори и контролни блокове на системи за управление. Имаме партньори висши учебни заведения, в чийто лаборатории и с чието съдействие учениците от ПГЕА ще се запознават с възможностите за бъдещо развитие и специализацията си в областта на автоматизацията в обучението и научните изследвания. Разговаряме и с партньори в научно изследователската област.

   Инж. Дочо Шипковенски – ръководител Проекта  - shipkovenski@engineer.bg

СХЕМА НА ПРОЕКТА

---     ---     ---

 

Материали за двата клуба А1 и Б1 от        - 2  -200

УЧЕБЕН  ПЛАН – 6

ЗА КЛУБОВЕТЕ ПО  ИНТЕРЕСИ

„АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОЦЕСИ  В  РЕАЛНО  ВРЕМЕ“

( учебна 2019 – 2020 г.    Вариант 6  - Януари – Май 2020

с акцентите на темите за  двата клуба)

А1-Автоматизация на непрекъснати процеси,      Б1-Менъджмънт в Реално Време

А1 - 19

Клубът - Автоматизация на непрекъснати процеси (А1)  се организира за учениците от 8  кл.

- Целият 8Е клас се включва в клуба. Към тях могат да се присъединят и желаещи от другите 8 класове.

Програмата акцентира на следните учебни модули – те се разглеждат отделно!

   М0   - Запознаване групата с целта на Клуба-АНПРВ, - персоналните интереси на участниците, - организацията на обучението, - използваните технически средства, - партньорските организации на Клуба, - какво е мястото на Сдружение „Български юнак“ в клубната работа,   - вътрешна организация на клуба, отговорник, комуникация,  подготовка за клубните срещи (4ч.)

   М1   - История развитието в България на информационните технологии, електротехника и автоматизацията– тенденции и перспективи–  видео представяне 

   М2   - Информатика и Информационните технологии – информатиката и основните принципи (М2-1) и трите етапи `(M2-2) в инф. технология, характерни за системите работещи в реално време. 

   М3   - Модел за интеграция на информационните технологии, мониторинга и менъджмънта при автоматизацията на непрекъснатите процеси – Интеграция на технически с-ва; Интеграция на програмни системи и информационни бази;  Интеграция на функционални дейности; Информационните бази, голѣмите данни и базите знания в реално време; 

        Работа - изучаване на PI System  при обслужване на модела за интеграция. 

   М4   - Тенденции на АНПРВ, Изкуствен интелект – разпознаване на образи, анализ и синтез на решения, самообучение, “умните“ проекти,  Роботизация, (2ч.)

   М5   - Индустриална ориентация – запознаване с основните процесни области в индустрията и социалните области. Разясняване акцентите на автоматизацията при различните области. Акцентиране на според желанието на участниците.

                                               Специализираните теми за 2019-20

            Запознаване информативно с различните класове технически средства ползвани при реализиране АНПРВ.

   С60  - Сензори, датчици, трансмитери   - 9 кл.

   С65  - Изпълнителни механизми – обекти за автоматизация, видове, запознаване  - 9 кл. 

   С70  - Програмируеми контролери– програмиране (PLC, RS232, RS485) – 10 клас.

   С71  - АРДУИНО универсален микроконтролер - хоби автоматизаци

   С75  - Цифрови-микропроцесорни контролери (DCS), автоматизация при АСУТП и SСADA с-ми

   С80  - Интерфейси, комуникационни представители: Modbus, OPC UA, LoraVan  - 11 кл

   С85  -  Организиране на масова инфраструктура за  IIoT  и  INDUSTRY 4.0

            Запознаване със системите инсталирани в ПГЕА

   С20  - Микро контролери за домашна автоматизация ARDUINO .

   С21  - Запознаване със системата на ЕНЕРГОМОНИТОР   в ПГЕА - домашна автоматизация. ( ч.)

   С22  - Запознаване със системата на HONEYWELL   в ПГЕА – промишлена автоматизация. ( ч.)

   С23  - Запознаване със системата на OSISOFT   в ПГЕА – интеграция на с-мите за автоматизация. ( ч.)

 

Б1 -19

   Клубът  - Менъджмънт в Реално Време (Б1) се организира за учениците от 11 кл.

-  Програмата обхваща период от 20 уч.с.-40 ч. (2019-20) и    36 уч.с.-72ч. за (2020-21) г.

Програмата акцентира на следните учебни модули

   М0   - Запознаване групата с целта на Клуба-АНПРВ, - персоналните интереси на участниците, - организацията на обучението, - използваните технически средства, - партньорските организации на Клуба, - какво е мястото на Сдружение „Български юнак“ в клубната работа,   - вътрешна организация на клуба, отговорник, комуникация,  подготовка за клубните срещи (4ч.)

   М1   - История развитието в България на  информационните технологии, електротехника и автоматизацията– тенденции и перспективи–  видео представяне (2 ч.)

   М2   - Информатика и Информационните технологии – информатиката и основните принципи (М2-1) и трите етапи в инф. технология, характерни за системите работещи в реално време (М2-2). (2 ч.)

   М3   - Модел за интеграция на информационните технологии, мониторинга и менъджмънта при автоматизацията на непрекъснатите процеси – Интеграция на технически с-ва; Интеграция на програмни системи и информационни бази;  Интеграция на функционални дейности; Информационните бази, голѣмите данни и базите знания в реално време; 

        Работа - изучаване на PI System  при обслужване на модела за интеграция. 

   М4   - Тенденции на АНПРВ, Изкуствен интелект – разпознаване на образи, анализ и синтез на решения, самообучение, “умните“ проекти,  Роботизация, (2ч.)

   М5   - Индустриална ориентация – запознаване с основните процесни области в индустрията и социалните области. Разясняване акцентите на автоматизацията при различните области. Акцентиране на според желанието на участниците.

В енергетиката, видове енерго източници, пренос, дистрибуция

В обработка на въглеводородите,   химическата, фармацевтичната

В миннодобивната, металургията

В хартиената, циментовата

В машиностроенето (деструктивно, адитивно), партидно производство

Във военната сфера, транспорта, Мониторинг на държавната инфраструктура, сигурност и кибер защита

В екологията, околната среда, водните ресурси, времето,

В управление на градската инфраструктура (умния град), (умния дом)

 В здравеопазването, хранителна промишленост, напитки

 В комуникациите, научните изследвания, моделиране и симулации, образованието

 В медийното пространство,

            Специализираните теми (за 2019-20, а за 2020-21 са същите, но часовете са увеличени)

    С21  - Изучаване и практика със системата на ЕНЕРГОМОНИТОР   в ПГЕА. (6ч.)

   С22  - Изучаване и практика със системата на HONEYWELL   в ПГЕА – (10 ч.)

   С23  - Изучаване и практика със системата на OSISOFT   в ПГЕА – (10ч.)

   С71  - Изучаване и практика с АРДУИНО .

Б1 -20

( учебна 2020 – 2021 г. )

   Този клуб в 12 кл. (продължение от 11 кл.)  ще има следната насоченост и практики със спазване на принципа: „Всеки участник с практически реализации в трите специализирани модули“

             Теоретичните теми (от 2019-20, за 2020-21 са същите, с акцент според аудиторията)

            М5      - Професионалната ориентация се определя от интересите на отделните ученици !

В зависимост от интереса се посещават и обекти свързани със специализираните модули.

    С21     - Практически занимания в ПГЕА  и инсталации в обекти на фирмата Енерго- МОНИТОР.   Идейна разработка на нов модул „ПГЕА-1“ специално за ПГЕА - проект.

    С22     - Практика в завода на Ханюел в София  и негови клиенти.

    Разработва се проекта – Автоматизация на модела на „Водната електроцентрала“ в ПГЕА.

    С23     - Практика в завода в Пирдоп и ТЕЦ Русе (и в други клиенти на  OSISOFT). Свързване на нови обекти в ПГЕА.

   С71    - Проект Ардуино в ПГЕА .

    Разработва се проекта  - Интегриране на датчиците на Е-Монитор, Автоматизираната „Водна централа“ на ПГЕА и контролера на Ханюел в PI Системата -ПГЕА.

      Членовете на Клуба  - Менъджмънт в Реално Време (Б2)  завършват 12 клас (2021 г.)  със сертификат за „Техник по автоматизация на процеси:  проектиране,  инсталиране, поддръжка  и работа със системите работещи в реално време на ЕНЕРГОМОНИТОР (…),  HONEYWELL (…),  OSISOFT (…) .“

            Инж. Дочо Шипковенски  (ръководител на проекта)

                                                                                  ---     ---     ---

  

  Материали за двата клуба А1 и Б1 от        - 3  -200119       

Модул М0 – 3 версия

   М0      - Запознаване групата с целта на Клуба-АНПРВ, - персоналните интереси на участниците, - организацията на обучението, - използваните технически средства, - партньорските организации на Клуба, - какво е мястото на Сдружение „Български юнак“ в клубната работа,   - вътрешна организация на клуба,  предложение за организация на личния компютър свързана с КИ-19  (2ч.)

- Представяне на ДШ – свързано с темата на клуба – кратко

- Запознаване групата с целта на Клуба-АНПРВ: материал в сайта    (1-200118-АНПРВ-Реализация проект)

- Учебен план  - В сайта  (2-УЧЕБЕН  ПЛАН 6 АНПРВ)

- Персоналните интереси на участниците,: - Всеки по азбучен ред отговаря на анкетните въпроси:

            В Ексел таб се записва:  ном;  име Фам; Е:;  тел;  какво очаква;  хоби; език; спорт; забележка; дата;  присъствие по дни в КИ (10-целия, 5-част, 0-не) Споделяне на лични бележки.

- Организацията на обучението,  - уточняване на продължителността (90 мин-кога) и дните;  -  отговорник на КИ-2019-20 г.;

- Организация на личния компютър - директория „КИ-19“;  с Отделни папки в нея:

     - темите-модулите по днитема -ден ггммдд“; - мероприятия „ден-какво“; 

     - Термини-речник, определения;  - бележки ;

     - личното участие и интериси;   - други; 

            В повечето случаи информацията се подготвя от ръководителя на КИ и всеки може да допълва.

   В настоящия сайт се въвежда резюме на всяка тема-модул с посочена литература и линкове към учебни помагала.

- Сдружение "Български юнак" – виж в сайта  - Сдружение "Български юнак"- Цели и задачи – Защо СБЮ 1,2,3.

             Клубът става чета БЮ, отговорникът е  и четник, с две – три отделения – при организиране на  практики, пътувания и спорт. 

             Виж в сайта - 4 Етапа С БЮ-2

            Клубовете „Автоматизация на непрекъснати процеси“ и „Менъджмънт в реално време“ в СБЮ се водят като Клуб „Техници за Индустрия 4.0“ или „Technicians for IIoT” (Technicians for Industries Internet of Things) – виж в сайта - Сдружение "Български юнак" – СБЮ Юнашки клубове 10 .

            Клубът „Автоматизация на непрекъснати процеси“ в СБЮ ще се води като Клуб „Техници за Индустрия 4.0“ или „Technicians for IIoT” (Technicians for Industries Internet of Things) –Чета „А1-19“ - през учебна 19-20 година. През следващата година тази чета ще бъде „А1-20“ – за 20-21 год.

            Клубът „Менъджмънт в реално време“ в СБЮ ще се води като Клуб „Техници за Индустрия 4.0“ или „Technicians for IIoT” (Technicians for Industries Internet of Things) – Чета „Б1-19“ - през учебна 19-20 година. През следващата година тази чета ще бъде „Б1-20“ – за 20-21 год.


Text Box: 	Цитираните в сайта материали могат да се използват за самостоятелно запознаване с темите. Препоръчително е след проведения час на Клуба да се прочетат и на следващата сбирка да се дискутират въпросите представляващи интерес.

 

 

 

https://eurocom.bg/shows/video/bulgariia-koiato-sugradihme/10593 - 29 м.електроника, изч.машини Филм  

---     ---     ---

 

  Материали за двата клуба А1 и Б1 от        - 4  -200119 

Сдружение "Български юнак"

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

          Основните  стратегически цели на СБЮ  са: патриотично, физическо и нравствено възпитание и заедно с професионално образование  израстване на младите ни поколения, като годни за ползотворен активен граждански живот в родината ни.

          А  стратегическите задачи се фокусират в четирите етапа, през които ще израстват българските юначета докато станат : духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи, физически здрави  Българи.   

          Първият етап (1 - 6г.)започва от раждането до първия учебен ден. Възраст, в която за възпитанието се грижат семейството и обществото чрез детските градини. Първа цел (модул) - възпитание, за което се говори като за "първите 7  години". Възпитание в морал и първите стъпки при усвояване на обществените норми за поведение. Тези два компонента съставят нравствеността определяща нивото на възпитание на юначето. Това е възрастта, в която детето трябва да се научи да уважава родителите, възпитателите, по-големите, възрастните, тези до него. Втората цел е възпитание в правилно физическо развитие и физическа култура. Трета цел е духовното развитие в тази крехка възраст - родолюбие.

          Вторият етап (7 - 10) обхваща децата в учебните класове от 1-ви до 4-ти. Продължава се с нравственото и физическо възпитание съобразени с възрастовите групи. Децата трябва да се ориентират към тези спортове, които отговарят на физическата им кондиция и жизнени особености, запознават се с юнашкия петобой. 

          По отношение на нравствеността, спазването на обществените норми на поведение, груповите-екипни отношения и поведение, между общностните отношения, уважението към обществото, род и родина, стават важни задачи във възпитателната програма. Трябва да се знае, че само възпитаният човек може да бъде добре образован. В духовното възпитание акцентът е преди всичко на българския език и традиционната българска песенна и фолклорна култура.

         Третият етап (10 - 14) е изключително важен и строго индивидуален за децата преди и по време на пубертета. Наред с физическото, нравственото и духовното възпитания продължавани и съобразени с възрастта, акцентира се и на патриотичното възпитание и изучаване на българската история и литература.

Занемарят ли се някои от възпитателните модули, този млад организъм, започнал да се оформя вече като субект, поема в общественото пространство по най-примамливите и нежелани направления. Препоръително е засилване на физическото възпитание, запознават се с юнашките многобои и целенасочено спортуване. Това е възрастта, когато децата трябва да се запознават с възможностите на бъдещите професии, индустриалните тенденции в региона им и в страната.

          Четвъртият етап (14 - 19) - период, в който младежите трябва да затвърдят юнашките навици, спортните си умения, да покрият юнашките многобои и се утвърдят като възпитани и нравствени граждани на държавата. Но най-важното е да израстнат като професионално ориентирани граждани, с акцент на конкретно професионално образование.

          На 19 години от училището младежите трябва да излязат с професия, готови да заемат добре платена работа, да имат свое място в България, готови да мислят и за семейство тук. Другата алтернатива е някакво общо образование, след което "семейният съвет" решава какво да учи „детето“ и къде. Следват пет и повече години в придобиване на знания, разходи на средства и време, които често не гарантират почти нищо. Така и на 25 години младежите са на кръстопът, с нови и измислени професии, с документи и сертификати, но разчитащи на родителите си.

          Най-важната цел на Сдружение "Български юнак" е в края на учебния процес да имаме физически здрави и професионално подготвени младежи. За придобиване на висше образование, когато си професионално ориентиран и подготвен, има достатъчно форми и възможности и у нас и по целия свят, но младежът вече е самостоятелен, независим, възпитан и образован и активен член на обществото ни.

Какво е ЮНАК

    Това е българинът, който се стреми да бъде един от най-добрите в избрана от него област и е такъв. Често той е първенец и в  повече области. Характеристиките за „добър” в дадена област, винаги са позитивни за личността, според обществото, в макро или микро общественото пространство. Така юнакът от индивид става личност за пример и подражание. Обществото ни има нужда именно от такива личности - духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи, физически здрави Българи. А това е съвременният девиз на Сдружението  "Български юнак".

          Секретариат Сдружение "Български юнак" - Дочо Шипковенски      СБЮ - ВИЖ    !

          Юни  2018 г.                                           - - - 

 

Видео