Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

 

      В момента се подготвят промени в Устава, които ще се обсъдят с учредителите и подписалите "Споразумението".

17 11 08

     Член на СБЮ става всеки, които приема настоящия Устав, подава молба (чл.11/1), бива приет от Управителния съвет (чл.11/3) и плаща членски внос (чл.14/5 - виж. Правилник 1.5 от 170323).

15 12 03

У    С    Т    А    В

на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКИ ЮНАК“

          I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

          СТАТУТ

     Чл.1(1) Сдружение "Български юнак" (СБЮ) е сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел, осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България, настоящия Устав и  решенията на органите за управление на Сдружението.

(5) Сдружението може да образува клонове и структури на територията на страната.

         НАИМЕНОВАНИЕ

     Чл.2(1) Наименованието на сдружението е Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКИ ЮНАК“, което ще се изписва и на латиница като “BULGARSKI YUNAK”.

(2) Всяко писмено изявление на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер, БУЛСТАТ.

(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона, както и неговия предмет на дейност.

(4)  Сдружението може да има свои печат, емблема, химн, значка, девиз и други отличителни знаци.

         СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

     Чл.3. Седалището и адреса на управление на Сдружението е: гр.София, област София, община Столична, район „Средец“, ул. „Г.С.Раковски“ 161А, ет.2, офис 6.

         СРОК

     Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго  прекратително условие.

         ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

     Чл.5(1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.

(2) Предметът на дейност на Сдружението обхваща дейности свързани с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на политиките към децата, младежите и младите хора.

(3) Сдружението може при осъществяване на дейността си да си сътрудничи с други държавни и обществени институции и организации, фирми и други сдружения.

           ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

      Чл.6.  Основните цели на сдружението са:

1. работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на образованието, културата, технологиите, туризма, спорта, физическото възпитание и масовия спорт на младите хора;

2. полага усилия за  намаляване агресивността и противообществените прояви на младите хора;

3. обучение в умения за самозащита, действия в условия на бедствия, аварии, терористични действия и взаимопомощ;

4. възпитаване на младите хора в патриотизъм, родолюбие и уважение към останалите;

5. запазване на традиционните ценности – морал, семейни ценности, традиции, обичаи, занаяти;

6. запознаване и прилагане на нови технологии: компютърни, комуникационни,  информационни, роботика, автоматика, био и нано технологии и други в служба на обществения и личен живот;

7. възпитаване на трудови навици, опазване на околната среда и обществената собственост,  подпомагане на възрастните и нуждаещите се;

8. подпомага личностната реализация и изява на младите хора;

9. популяризира творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина;

10. интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение;

11. подпомага дейности свързани с опазване и възстановяване на околната среда;

12. насърчава сътрудничество с български и чуждестранни организации с цел обмяна на опит в областта  на образованието, културата,  спорта и други дейности;

13. повишаване на здравната култура и подобряване на здравното състояние;

14. съдейства за утвърждаване в обществото значимостта на музикалната култура;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.7.  Средствата за постигане на целите на Сдружението са

1. участие в програми и проекти;

2. системно проучване и анализ на обществените културни, образователни, учебни, спортни и здравни потребности;

3. съвместна дейност със сродни организации в страната и чужбина;

4. организиране на състезания, образователни и спортни занимания, концерти и др. мероприятия за младите хора

 5. организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, дискусии и други мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на сдружението;

  6. поддържане и изграждане на игрища, лагери, спортни зали и клубове;

  7. подпомагане набавяне на спортни уреди, екипировка и приспособления необходими за масов спорт;

  8. изнасяне на лекции, беседи, учебни и практически занимания от професионалисти по общообразователна, професионална, историческа, техническа, спортна, военна и др. тематики;

  9.  провеждане на организирано и контролирано екстремно спортуване;

  10. провеждане на организирани туристически излети в страната и чужбина;

  11. изучаване, възстановяване, актуализиране и разпространяване на народни обичаи и традиции;

   12. провеждане социална дейност и организиране помощни акции за хора в неравностойно социално положение;

            II. ЧЛЕНСТВО

     Чл.8. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението.

      Чл.9. Членството в Сдружението е доброволно.

      Чл.10(1) Видове членство:

            1/ Пълноправно

            2/ Почетно

            (2) Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред.

            (3) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за постигане целите на Сдружението.

            ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

     Чл.11(1) Приемането на нови членове в Сдружението се извършва от Управителния съвет по писмена молба на кандидата.

(2) Почетните членове се приемат с решение на Управителния съвет или по предложение на 2/3 от членовете на Общото събрание.

(3) Нови членове се приемат в Сдружението с мнозинство 2/3 от състава на Управителния съвет.

(4) Членството се счита възникнало  от датата на решението за приемане.

(5) Членовете – юридически лица се представляват в дейността на Сдружението от законните им представители или изрично упълномощено лице.

            ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

            Чл.12  Членовете на Сдружението имат право:

            1. да участват в работата на Общото събрание и  в  дейността на Сдружението;

2. да избират и бъдат избирани в неговите органи на управление;

            3. да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

            4. да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението;

            5. да участват в  мероприятия, организирани от Сдружението;

            6. да поставят за обсъждане и решаване на проблеми от общ интерес;

            7. да получават  информация за цялостната дейност на Сдружението;

            8. да получават възнаграждение за положения личен труд в дейността на Сдружението;

            9. да напускат Сдружението по собствено желание.

            Чл.13. Всеки член на Сдружението е длъжен:

            1. да спазва Устава на Сдружението;

            2. да изпълнява решенията на Общото събрание и органите на управление;

            3. да работи за утвърждаване престижа, авторитета и влиянието на Сдружението;

            4. да полага грижи за стопанисването и опазване имуществото на Сдружението;

            5. да заплаща редовно членския внос.

            ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

            Чл.14(1) Членството се прекратява:

            1. доброволно, след подаване на писмена молба с едномесечно предизвестие до Управителния съвет;

            2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице – член на Сдружението;

            3. с прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението;

            4. с изключване при системни и груби нарушения на Устава;

            5. при накърняване интересите или обществения престиж на Сдружението;

            6. при отпадане.

            (2) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете на състава му.

            (3) Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет с протокол и с надлежно решение се прекратява членството.

            III. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСИРАНЕ

            ИМУЩЕСТВО

            Чл.15. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащото законодателство.

            ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

            Чл.16(1) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си Сдружението  набира финансови средства и формира имущество  от следните източници:

            1. доброволни вноски;

            2. дарения, завещания от членовете на Сдружението, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорство, безвъзмездни помощи;

            3. приходи от участия в прояви, проекти, целеви програми и други дейности, свързани с целите на Сдружението;

            4. приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на Сдружението;

            5. предоставени средства от държавата, общините и други финансиращи институции;

            6. приходи от управлението на собственото имущество, реклама, награди, акции и кампании за набиране на средства, постъпления от консултации и други услуги,  образователна, издателска и друга дейност;

            7. други приходи, осъществени по начин, позволен от закона.

            (2) По решение на Общото събрание  членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Сдружението.

            (3) Членовете на Сдружението могат да предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Условията по заемите или наемите се определят от Общото събрание.

            (4) Сдружението в лицето на представляващитe го съгласно Устава, може да получава средства по сключени договори за дарение, спонсорство, съвместна дейност и други договори с физически и юридически лица.

            (5) Разходите на средствата на Сдружението се осъществява в рамките на целите, посочени в Устава и по утвърден от Общото събрание годишен бюджет.

            Чл.17. Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и източник се включват в неговото имущество и служат за осъществяване на неговите цели. Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба между неговите членове.

            Чл.18. Сдружението отговаря с имуществото си за поетите от него задължения. Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което не отговаря за задълженията на своите членове, както и на дружествата, в които те имат участие.

            СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

            Чл.19(1) За постигане целите на Сдружението и реализиране на неговия предмет на дейност се допуска самостоятелно или в сдружение с други физически или юридически лица извършването на допълнителна стопанска дейност, която  обхваща  следните направления:

            - дейност насочена към обезпечаване организирането и провеждането на концерти, учебни и образователни курсове, лектории, конкурси, спортни мероприятия на регионално и национално равнище, туристически походи с цел  запознаване с исторически забележителности в страната;

            - рекламна, издателска, консултантска, посредническа, спомагателна и друга дейност и сключване на договори, необходими за тяхното осъществяване;

            - други дейности и услуги, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от действащото законодателство.

            (2) Сдружението не разпределя печалба от стопанската си дейност. Всички приходи от нея се използват за постигането на заявените с този Устав цели.

     

            IV. СТРУКТУРИ И УПРАВЛЕНИЕ

             СТРУКТУРИ

            Чл. 20 (1) Основни структурни звена на Сдружението са клоновете. Те се откриват и закриват по Решение на Общото събрание и регистрират по предвиден от закона ред.

            (2) По Решение на Управителния съвет  клоновете може да  образуват филиали с различни наименования, които  имат  оперативен характер за подобряване идейния и организационен живот на Сдружението.

            ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

            Чл. 21 (1) Органите за управление на Сдружението са:

 1. Общото събрание
 2. Управителен съвет

            (2) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от неговите членове.

            (3) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

            (4) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

            (5) Пълномощник на юридическо лице или физическо лице може да бъде само физическо лице.

            (6) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

            (7) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

            (8) Пълномощниците могат да представляват до трима членове на Общото събрание.

            КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

            Чл. 22(1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове и техни подразделения;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 7. приема програма за дейността на Сдружението;
 8. приема бюджета на Сдружението;
 9. взема решение относно  размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет.

            (2) Решенията по т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание.

            (3) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

            (4) Общото събрание може да бъде свикано по искане на 1/3 от членовете му. В този случай, ако Управителния съвет не свика в двуседмичен срок Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите лица.

            (5) Общото събрание се свиква в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението чрез писмена покана до всички членове в срок не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В неотложни случаи поканата може да бъде съобщена по друг начин – по телефон, факс, електронна поща или с публична обява в посочения срок.

            (6) Поканата за свикване съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, по чия инициатива се свиква и срок, до който могат да постъпват предложения за промяна на дневния ред, които следва да се представят в Управителния съвет.

            (7) Общото събрание не може да взема решение по въпроси, които не са вписани в поканата.

            (8) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет, а при неговото отсъствие от Заместник председателя.

            ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

            Чл.23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание  трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

            СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

            Чл.24.  На заседанието на Общото събрание  се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

            КВОРУМ

            Чл.25. Общото събрание  се счита за законно и може да заседава, ако на него присъстват най-малко половината от всички пълноправни членове на Сдружението. При липса на кворум Председателят и/или Заместник председателя насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

            ПРАВО НА ГЛАС

            Чл.26. Всички пълноправни членове на Сдружението имат право на един глас.

            Чл.27. Почетните членове на Сдружението имат право на съвещателен глас.

            КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

            Чл.28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

            -предявяване на искове срещу него;

            - при решаване на въпроси, отнасящи се до  него, неговата съпруга или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и за юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            МНОЗИНСТВО

            Чл.29(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

            (2) За решенията за изменение и допълване Устава и за преобразуване и прекратяване на Сдружението се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

            (3) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет или лицето ръководило заседанието, както и лицето, изготвило протокола.

            УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

            Чл.30(1) Управителният съвет е ръководен орган на Сдружението.

            (2) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

            Чл.31(1) Управителният съвет се състои от 3 до 9 лица - членове на Сдружението. Броят им се определя от Общото събрание. Юридическите лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.

            (2) Не могат да бъдат членове на Управителния съвет лица, които с присъда са лишени да заемат ръководна, отчетническа и материално отговорна  длъжност или по силата на закон не могат да заемат такава длъжност.

            Чл.32(1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж месечно. Заседанията на Управителния съвет  се свикват от Председателя или Заместник Председателя, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят или Заместник Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, то се свиква от всеки от заинтересованите членове.

            (2) Заседанията на Управителния съвет се считат за редовни, ако присъстват повече от половината от членовете. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или интернет/SKAYPE  или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

            (3) Управителния съвет може да вземе решение и без да провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражение от всички членове на Управителния съвет.

            (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с разпореждане с имуществото на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

            ПРОТОКОЛИ

            Чл.33(1) За всяко заседание на Управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от членовете.

            (2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се описват в протоколна книга.

            Чл.34(1) Членовете на Сдружението, членовете на Управителния съвет и заинтересованите трети лица имат право да получат копие или препис-извлечение от протоколите.

            (2) Копията и препис-извлеченията от протоколите се издават и връчват срещу подпис след заверяване с грифа „вярно с оригинала“ и  подписване от Председателя или Заместник Председателя.

            КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

            Чл.35(1)  Управителният  съвет:

            - представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

            - избира председател и заместник председател измежду членовете си и определя обема на  представителната власт и начина на представителство на сдружението;

            - осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

            - разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

            - подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

            - подготвя и внася в Общото събрание  отчет за дейността на сдружението;

            - определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

            - избира почетни членове на сдружението;

            - приема и изключва членове;

            -  определя адреса на сдружението;

            - взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Общото събрание.

            (2) При осъществяване на управлението на дейността на Сдружението, Управителния съвет може да се подпомага от организационни звена, консултативни и други експертни съвети.

            (3) Управителния съвет може да изгражда свои помощни органи – секции и комисии.

            Чл.36. Членовете на Управителния съвет прекратяват функциите си в следните си случаи:

            - с подаване на оставка пред Общото събрание;

            - при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;

            - по решение на Общото събрание.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСАДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

            Чл.37(1) Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя и Заместник Председателя на Управителния съвет заедно и по отделно.

            (2) Председателят и Заместник Председателя на Управителния съвет се избират за срок от 5 години, като могат да бъдат преизбирани неoграничено.

            V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

              Чл.38. Ежегодно в срок до 31 март Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за предходната година, които подлежат на независим одит от регистриран одитор, определен от Общото събрание.

            ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

             Чл.39. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от  Общото събрание на Сдружението.

            VI. ДИВИДЕНТИ

            Чл.40. Сдружението не разпределя печалба.

            VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

            Чл.41. Сдружението се прекратява:

            - по решение на Общото събрание;

            - при обявяването му в несъстоятелност;

            - с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

            Чл.42. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

            Чл.43(1) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

            (2) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

            (3) Лицата, придобили имущество съгласно преходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.  

            VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл.44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършени по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

            Чл.45. Относно неуредените в настоящия Устав въпроси и отношения, тълкуването или прилагането на разпоредбите му се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и ЗЮЛНЦ.

            Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на учредителното  събрание на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Български юнак“, състояло се на 17.11.2015 в гр.София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.