Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Последна актуализация

17 02 10

          СДРУЖЕНИЕ  "БЪЛГАРСКИ  ЮНАК"

ЮНАК-051

Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи и физически здрави Българи

     Е регистрирано от СГС на 3. 12. 2015 г. в специалния регистър при съда за юридическите лица с нестопанска цел  и Ф.Д № 763/2015, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Г.С.Раковски 161А, ет.2, офис 6,

     С цели: работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на образованието, културата, технологиите, туризма, спорта, физическото възпитание и масовия спорт на младите хора; полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви на младите хора; обучение в умения за самозащита, действия в условия на бедствия, аварии, терористични действия и взаимопомощ; възпитаване на младите хора в патриотизъм, родолюбив и уважение към останалите; запазване на традиционните ценности - морал, семейни ценности, традиции, обичаи, занаяти; запознаване и прилагане на нови технологии: компютърни, комуникационни, информационни, роботика, автоматика, био и нано технологии и други в служба на обществения и личен живот; възпитаване на трудови навици, опазване на околната среда и обществената собственост, подпомагане на възрастните и нуждаещите се; подпомага личностната реализация и изява на младите хора; популяризира творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; подпомага дейности свързани с опазване и възстановяване на околната среда; насърчава сътрудничество с български и чуждестранни организации с цел обмяна опит в областта на образованието, културата, спорта и други дейности; повишаване на здравната култура и подобряване на здравното състояние; съдейства за утвърждаване в обществото значимостта на музикалната култура.

     За постигане целите на Сдружението и реализиране на неговия предмет на дейност се допуска самостоятелно или в сдружение с други физически или юридически лица извършването на допълнителна стопанска дейност, която обхваща следните направления: дейност насочена към обезпечаване организирането и провеждането на концерти, учебни и образователни курсове, лектории, конкурси, спортни мероприятия на регионално и национално равнище, туристически походи с цел запознаване с исторически забележителности в страната; рекламна, издателска, консултантска, посредническа, спомагателна и друга дейност и сключване на договори, необходими за тяхното осъществяване; други дейности и услуги, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от действащото законодателство.

     Управителен съвет:

Председател змс. Никола Проданов                Член проф. Райна Бърдарева

Зам.предс. полк.ор Стоил Александров           Секр. инж. Дочо Шипковенски

Член доц. Тодор Кондев

За контакти:

 Предс.СБЮ УС: змс Никола Проданов                                          Секр.СБЮ УС : инж. Дочо Шипковенски

        0894 460 036       bgyunak-yc@abv.bg                                                    0888 620 519,  shipkovenski@engineer.bg                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Сдружение „Български юнак„  

                                  ЮНАК-018                        

Духовно силни, психически устойчиви,

 знаещи, можещи и физически здрави Българи

     Създадено е  национално Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮНАК”, обединяващо младежите на България участващи в спортни,   творчески, духовни клубове, без разлика на пол, религия и идеологически възгледи, в името на възпитаване в родолюбие,  патриотизъм, уважение към род и родина, физическа култура и здравословен живот и умения за защита на личната и обществена собственост.

           Първите три юнашки дружества  са създадени през 1895г., а Съюзът СБГД „ЮНАК” съществува от 15 Авг. 1898г. включва 13 клуба и е създаден на обществени начала с помощта на швейцарските учители по гимнастика и независимо, че през 1952 г. „ЮНАК” се закрива и след 1957 г. почти във всяко ТКЗС и завод имаше юнашки чети. Организирани вече на производствен браншови признак и участват в спортни Спартакиади. И до днес различни браншови организации правеждат Спартакиади. Погрешно и много неправилно е„ЮНАК”да се свързва с организациите Бранник,Легионер,Ратник, Отец Паисий и други политизирани  организации, съществували до 9.ІХ.44г.

         Постепенно дейността на ЮНАК се прехвърля към младежките организации „Чавдарче”,”Септемврийче”,”Пионер” и „Комсомол”и спортните организации финансирани от държавата. Но в последните 25 г. държавата абдикира и от обгрижване на масовия спорт.

         От 1992 г. под различни форми се възстановява дейността на Съюза на българските гимнастически дружества „ЮНАК”(1995). Съборите „Юначе” на деца до 4 клас от няколко десетки у-ща от цялата страна станаха ежегодна проява, към Федерацията по гимнастика.

          През 2004 г.официално е регистрирано Сдружение „Юношеска спортно-творческа организация Български юнак” (БЮ) – от БАНИ София.

          Изводът е, че в настоящите социално икономически условия „ЮНАК” може успешно да развива дейност единствено като симбиоза на обществено-държавното финансиране!

          От 2012г. проучваме дейността по физическо възпитание в училищата, СУ, спортната дейност в обществените клубове и елитния спорт обгрижван от ММС и изведохме идеята:

Идеята               Обединяване на обществената ангажираност и държавното участие при Създаване на сдружение „Български юнак”, обединяващо всички спортни, научни, културни и творчески клубове и не формални сдружения на децата и младежта с цел:           Преди всичко възпитание към физическа активност и спорт обществен морал и поведение, любов към род и родина, уважение към съседа, към „другия”, за да създаваме поколения на духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи, физически здрави Българи. А образованието и постигането на конкретни знания и умения на младото поколение са задачи на Министерствата на Младежта и спорта, Образованието и Културата.

   Сдружение "Български юнак"  трябва да бъде катализаторът между държавните институции, общините, НПО и цялото общество при възпитанието на младежта, при реализиране на така поставената цел. Създава се Обществен съвет (ОС БЮ).

            Доводите за създаване на това сдружение са много, но са достатъчни следните:

Български ЮНАК подкрепя строежа на Манастира "Св.Никита Ремесиански" - Якоруда

Вие подкрепяте ли? - НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

- възпитаване на младежите (вкл.и в малцинствата) във физическа, здравна и нравствена култура, в духа на българските национ. традиции и обществени норми – в дисциплинираност;

- възпитаване в психическа устойчивост и дистанциране от наркоманията и проституцията;

- обучение в самозащита и помощ при терористични и природни предизвикателства;

- обединяване в спортни и творчески клубове по интереси, развиващи познания и умения, свързани както с професионално оформяне на младите хора, така и в подготвяне на активни граждани, опора на националната сигурност в най-широкия й съвременен смисъл.

Всички държавни институции и обществото трябва да са убедени, че усилията и средствата вложени в спортно-творческата дейност на младежта са най-добрите вложения за здравеопазва-нето и духовното оцеляване на българския народ.

Много са причините, поради които повече не може да се забавя реализирането на проект като БЮ. Единственото решение е бързото активизиране, реализиране и развитие на проекта с усилията на всички Българи в съвременното ни гражданско общество.

19 Фев 2015г.     24 Дек. 2015 г.   26 Фев. 2016г. 10 Фев. 2017

Предс.на ОС БЮ:  акад. Григор Велев               Гл.секр.на ОС БЮ: Инж. Дочо Шипковенски

    02 851 0624,   basa.bg@abv.bg                            0888 620 519,  shipkovenski@engineer.bg

   Български ЮНАК подкрепя строежа на Манастира "Св.Никита Ремесиански" - Якоруда

Вие подкрепяте ли? - НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

-----------------------------------------

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

         В ПОДКРЕПА НА ЮНОШЕСКА СПОРТНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЮНАК"

ЮНАК-024

Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи и физически здрави Българи

Децата са богатството и бъдещето на всеки един народ. Възпитанието и просвещението на подрастващите са исторически ценности, благодарение,         на които българският народ извоюва свободата си и зае достойно място сред европейските народи. През последните две десетилетия, поради криво разбрани и погрешно осъществявани принципи на демократичното образование, у нас се наблюдават тревожни тенденции във възпитанието на новото поколение: наркомания, престъпност, проституция, безразборни полови връзки, разпадане на семейството, липса на уважение към родителите, учителите и собствения народ. Този процес засяга все по-голяма част от младежта. Това са обезпокоителни признаци на социален срив и деградация на обществото. В българското училище става все по-трудно да се поддържат добрия тон и добрите нрави. Така още повече се влошават условията за педагогическа дейност на учителите и ефективността на тяхната работа. На 9 януари 2013 година беше създаден Обществен съвет в подкрепа на юношеска спортно-творческа организация „Български юнак", която е неправителствена и непартийна структура имаща за цел подпомагане на българското образование във физическото, интелектуалното и естетическо възпитание на подрастващите. В Обществения съвет участват видни български интелектуалци и творци в областта на материалната и духовната култура, както и много неправителствени организации, чиято дейност е пряко свързана с възпитанието на младежта и развитието на демократично гражданско общество - Синдикатът на българските учители, Федерацията на научно-техническите съюзи, Българската Академия на науките и изкуствата, Асоциацията за развитие на образованието, Съюзът на танцовите дейци, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и др. Общественият съвет предлага среща с комисията по образованието в Народното събрание и с министерството на образованието, младежта и науката за формулиране на законодателните условия и нормативните актове за съвместна възпитателна работа на „Български юнак" с училищата в страната. Целта е чрез координирани усилия да се създадат делови отношения и структури за периодична и системна извънкласна състезателна дейност в областта на спорта, науката, техниката и изкуството. По този начин ще дадем правилна насока на енергията на подрастващите поколения, ще повишим мотивацията им за професионално изграждане, ще възпитаме морално-волеви качества и интелектуални интереси, партньорство, сътрудничество, приобщаване на всички етноси, взаимно зачитане, уважение към обществото и отечеството. Юношеска спортно-творческа организация „Български юнак" както подобни на нея младежки организации в Европейския съюз има за основна цел да осигури добро възпитание на подрастващите поколения като равностойни партньори на своите връстници от другите европейски страни в едно пълноценно, цивилизовано и проспериращо общество на нашия континент.

      Почетен председател на Обществения Съвет Акад. проф. д-р Григор Велев, Българска академия на науките и изкуствата

      Председател ОС  Акад.проф. дпн Боян Лалов

      Гл. секретар ОС инж. Дочо Шипковенски, 

Проф. дпн Сава Гроздев, председател на Асоциация за развитие на образованието

Иван Кънчев, зам.председател на Синдиката на българските учители

Никола Проданов, змс, председател на Съюза на българските гимнастически дружества „Юнак",

Доц. д-р Красимир Петров, председател на Сдружението на танцовите дейци.

Д-р Веселин Стоянов, председател на сдружение „Гражданско общество в България".

Кирил Икономов акад РАН, композитор

/следват лица и неправителствени организации, членове на Обществения Съвет/

9 Януари 2013 г.;  14 Януари 2015; 26 Фев. 2016        2016  ОБНОВЕН  СЪСТАВ

ЮНАК -024

Български ЮНАК подкрепя строежа на Манастира "Св.Никита Ремесиански" - Якоруда

Вие подкрепяте ли? - НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА