Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Модул М2-2                                            17 03 20

ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

И  ЕТАПИ В ОБРАБОТКАТА

НА ИНФОРМАЦИЯТА

( Конспектирано  представяне )

Модул М2-2

Инж. Дочо Шипковенски  (1973 - 2020)

 

       Що е технология:  технологията е процес (обработка), при който се извършва количествена и качествена обработки и пространствено придвижване на определен обект / ресурс определен от неговите характеристики.

 

ИНФОРМАЦИОННА  ТЕХНОЛОГИЯ  (ИТ) 

е количествена, качествена и векторна промяна на обработваната информация.   

 

Информационно комуникационна технология (ИКТ) 

ИТ в която се акцентира  на векторната насоченост

  – комуникационното придвижване на информацията.

 

Обобщавайки  Ч-те Принципа се стига до

Принципа на Всеобщата Аналогия (ВА)

       Основните изводи, решения и технологии от един обект могат да се използват и при друг коренно различен обект (да се пренесът по аналогия) , стига да се съотнесът (определят се аналогичните) съставни елементи на двата обекта. 

       Естествено, че ще има специфични елементи определящи уникалността на всяка с-ма.

 

ПРЕЗ  ГОДИНИТЕ

…   Погледът на един ръководител върху структурата, която управлява независимо от какъв тип е и представата му за нея може да се оприличи  на една „стерео картина”, която се получава от наслагването на два образа. Физическият представящ всеки цех, технологичен център, машина, лаборатория и т.н. и информационният образ, който за всеки от горните под-обекти дава описанието, цифрови данни от архива, текущи стойности постъпващи в реално време, отчети, справки, доклади, анализи и т.н. Всеки ръководител мечтае и се стреми да създаде организация на работа, която да му осигурява за всеки обект от управляваната система  незабавно получаване тези „стерео” картини или може да ги наречем виртуални описания на обектите, където са ТИП/КРІ с последната отчетна информация извличана от информационните системи. За постигането на този обобщен поглед се внедряват различните административно-стопански системи, известни като АСУ, ERP, CRM, SCM, счетоводни, складови и др., системи за автоматично управление, SCADA, АСУТП, (ВI) и редица други, които с променлив успех, зависещ все пак от внедрителите, отговарят на изискванията на ръководителите. …           (“Минно дело” – 2009/4 / ДШ)

 

Патрик Кенеди Президент на OSISoft Inc.

  • Човекът, който в 1980 г. достигайки до същите тези принципи и идей (и техните следствия) създава РІ-Системата (Plant Information System), развива непрекъснато системата. Тя е вече философия RtPM и днес продължава да е номер І в областта на Мониторинга и Менъджмънта в Реално Време.

           В същото време в България се борех дали има или не технология при обработката на данни,  разликите данна - информация, какво е информатика и защо, може ли едно нехабилитирано лице да пише такива работи и т.н.

          Следователно трябва ни повече практицизъм и възможност да  реализираш !

 

Поглед  към  практиката

  • Малко стопански ръкoводители Осъзнават,              че управляват „2 завода“ !
  • 1-ят е материалният – физически възприеманият;
  • 2-ят е информационният, който описва и допълва първият, но за да го ползваш ти трябват ИКТ – ИКИ
  • На всеки ръководител Му се иска те да са като един завод, всичко да е интегрирано,  да, ама не става по старо му, без нов инструментариум! (виж PI Vision) 
  • „Мисли глобално и действай локално !“  (2008 11 28 – Пат Кенеди)

 

     Разработената през 1980 г. PI Systems от Патрик Кенеди в Тексас, е очевидна еманация на дефинираните през 1972 г. в България, но съществуващи винаги : 4-рите Принципа, Всеобщата аналогия и Етапи на ИТ.

        Научната истина, принципи и закони могат да се дефинират и представят независимо навсякъде по света, стига за това да има база и условия,  а в случая те са:

ИКТ - Информационно Комуникационни Технологии

ИКИ – Информационно Комуникационна Инфраструктура

( И както пее маркиз Поза в операта "Дон Карлос" )

" ... Дайте свобода на мисълта ! ..."

 

3-те  Етапа на Информационните Технологии

     Днес Информационните Технологии (като резултат от електронизацията и цифровизацията)  обслужват всеки  процес, който използва съвременните средства за обработка и пренос на информацията и обобщено ги наричаме ИКТ – Информационно Комуникационни Технологии.

    ИТ  следват 4-те Принципа и всяко техническо или методическо нововъведение поражда нови следствия, които детайлизират и разкриват силата, специфичността и актуалността на отделните  принципи и приложения в новите ситуации.

    ИТ в един процес/система могат да се разглеждат като последователност от  3 Етапа.

    Етапите са разработени 1972 г. и на една съвременна схема на OSISOFT те са представени на следващия слайд.

 

3-те  ЕТАПА  НА  ИТ

//www.osisoft.com/iiot/ - 2019

 

Развитието на ИКТ и етапите на  обработка

        Разделянето на компютърната обработка на информацията на три етапа се оказа особено подходящо при проектирането на системите за обработка (СОИ).

     Оформянето на отделни модули изпълняващи процедурите в отделните етапи позволява унифициране на разработвания софтуеър и многократно използване на отделните модули. 

     С развитие на ИКТ и особено миниатюризацията на електронните компоненти, многофункционалните интегрални схеми и бързите памети позволи да се разработят интегрални схеми обединяващи процедурите в процесорите (вече многоядрени) от входния интерфейс до изходния интерфейс и включващи всички възможни обработки,  контроли, известни като фърмуеъри. (1967 г. ДШ)

 

Първи етап – ПОК,  подготовка, обхващане и контрол

        Подготовката наблюдаваният източник на И. от обекта се подготвя за обхващане на И. Каква и колко И. ще се взимат от източника, с какви сензори, при каква честота, каква е сигурността на приетата технология, необходимост от криптиране, какви са техническите с-ва и технологията до предаване на И. за обработка, как се реагира при нарушаване на технологията, кои, кога и как проверява работата на технологичните средства в този първи етап, са въпросите които трябва да се проектират и реализират. Често тази И. се нарича полева Иили  field information.

          Обхващането осигуряване безпроблемно изпълняване на технологичния процес по регистриране на И. от източника до предаване на И. в обработващия център  (ОЦ).  Контролът за качеството на всеки предаван сигнал/данна от източника до ОЦ често включва и криптиране. Тези процедури се осъществяват от различни фирмени конектори, хардуеърни и софтуеърни интерфейси, програмируеми контролери, както и специално разработени компютърни с-ми  осъществяващи/съгласуващи връзките между различните производители на технологичните компоненти и различните протоколи, стандарти и физическа среда, използвани при преноса на И. и буфериране при  времени откази по технологичната верига. Етапът завършва със създаване на документ/файл в ОЦ на всички предавани данни с момента (времето) на възникването им. Често се нарича  Log file, а етапът може да завършва и с въвеждане на входната И. в информационната база на ОЦ.

          При работа в РВ възникналата И. може да се използва моментално, но самата И. се   регистрира в архивен документ/файл (Log file), за последващи обработки, анализи и контрол.

Напоследък се утвърди понятието  Front End Processing (Обработка в предния фронт), което на практика изнася входните обработки на приетата И. още в близост до източника (етапа ПОК) и след това И. се предава към последващите технологични обработващи звена. Тази функция е известна и като МОНИТОРИНГ .

          Контролът обхваща: контрол състоянието  на източника, на компонентите на технологичната верига на етапа, възможност от декалибриране на отделни технически с-ва и т.н., до последващ периодичен аналитичен контрол на входа. Използване на пароли за работа с различните процедури по въвеждане на И.

 

Втори етап  СОК  съхраняванобработка и контрол

Съхраняване на информацията. Първоначално въведените на технически носител данни (Log file) се прецизират (вид контрол) с цел изграждането  или актуализирането  на общата информационна база на обекта или отделните информационни банки. При въвеждане на облачната технология (ОИТ), това е моментът когато се изгражда облачната информационна база.

Алгоритмична обработка на И. включва преформатиране, криптиране и др., която завършва със създаване на масив/масиви обработена информация. Тук попадат всички обработки, които са смисълът за събирането на И. Тези системи за обработка на И. (СОИ) могат да се представят от две групи системи, отчетливо представяни в близкото минало. Днес при развитие на ИКТ и работа в РВ, тези две групи все повече се обединяват, особено когато се заговори за технологиите  IIoT (Industrial Internet of Thinks).

Първата група е на административно стопанските с-ми (включващи счетоводство, складово с-во, заплати, доставки, продажби и т.н.) известни като АСУ (Автоматизирани Системи за Управление), ERP (Enterprise Resource Planning) , CRM (Customer Resource Management), MES (Manufacturing Enterprise System) др. Втората група са автоматизираните с-ми за производството АСУТП (АСУ на Технологични Процеси) , SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), DCS (Digital Control System) и др.

При работа с ОИТ работните програми, използваните бази и самите обработващи процесори са във виртуалната облачна ИКИ. Преимущества: драстично намалява необходимостта от собствена ИКИ, технически средства за ОЦ, персонал и поддържане на тази инфраструктура, което е рязко намаляване на разходите.  Недостатъци: известно забавяни на отговорите при работа в РВ; възможни сривове на облачната комуникация, което е сериозно обезопасено; поставяне в зависимост- техническа и политическа от външен контрагент; независимо от защитите достъпът до И. не е 100% защитен. Всяка организация (трябва да) намира балансът на своите интереси и избира своята ИКТ и ИКИ.

Контролът в този етап е предимно програмен и засяга:  а) контролът на ритмичността на работа на организационната структура на обекта с оглед актуализирането на инф. база;  б) използване на пароли за достъп и контрол на обработващите алгоритми и програми;  в) логически контрол на И.;  г) контрол на управляващите програми (системния софтуеър);  д) контрол на режима в който се работи;  е)контрол на обработената И.

 

Третият етап – РИК разпределение, извеждане и контрол

            Етапът условно започва от момента, когато обработената И. се организира за извеждане и предаване на потребителя. В някои случаи този етап е интегриран със СОК, а в някои случаи той се оказва много по-сложен, скъп и продължителен, отколкото е етапът СОК. Това се отнася и до архивиране на обработената И., кога да се извършва и къде да се съхранява.

Разпределението на извежданата И. е свързано с:  а) точно определяне на адресата;  б) подходящо форматиране и редактиране на И.;  в) адресиране и насочване към съответен изходен канал за връзка с крайния потребител; г) на какви екрани ще се показва И., на стационарни, на мобилни – лаптоп, таблети, смартфони; д) предвиждане защита, криптиране на И. до потребителя.

Извеждането се състои от процедури :  а) прехвърляне на технически носител;  б) насочване към интерфейси подходящи за каналите за връзка към конкретния потребител;

Контролът бива  програмен и организационен. Програмно-организационният контрол съответства на характера на заявената от потребителя инф. и включва:  а) контрол на процедурите по извеждане на инф.;  б) контрол на предаването по каналите за свръзка;  в) контрол при разчитането на изходните форми и правилното им интерпретиране;  г) контрол на функциониране на обратната връзка потребител – СОИ; д) дублиране на изходния канал, процес; е) използване на пароли за идентификация правото за ползване на И.

 

ДА  РАБОТИШ  В  РЕАЛНО ВРЕМЕ

   Означава да осигуриш Информационни технологии (ИКТ) предлагащи минимум технологични времена за: получаване, обработка и предоставяне на И. за вземане на решения. Тоест да намериш това технологично съчетаване функционалните задачи на трите етапа, което изисква минимум време.  Трите етапа се изпълняват в един времеви интервал, приеман от потребителя като достатъчно/задоволително малък.

   Най-често в РВ се извършва мониторингът на определен обект, при което се събира информация за негови параметри в информационни бази за последващи анализи и вземане на решения. Това е най-масовата практика при автоматизацията на производствените процеси.

   Защото да управляваш трябва да познаваш и измерваш непрекъснато параметрите на управлявания обект.

 

Малко  история

     От 1973 г. 4-те Принципа се преподаваха във ВСШСО (Висшата Следдипломна Школа за Систем Организатори) към Висшия институт “Карл Маркс” – София. В него авторът водеше спец курсове от 1970 до 1992 г., като хоноруван преподавател, по Технология на машинната обработка на информацията (ТМОИ) и още 6 свързани дисциплини.  

      Идеята за принципите, етапите на обработка на данни, що е  информация и отделните компоненти на технологиите се зароди при една разработка от 1967 г.

     Принципите и следствията са публикувани в 2 учебника по ТМОИ на школата, в списанието на Комитета за наука и технически прогрес, на форуми и конференции у нас и в Башкортостан.

 

Следват :

Бележки по развитието на  материала,

следствията, архивни примери,

принципите и периодизацията  и др.

Въпроси и коментари - shipkovenski@engineer.bg 

 

КРАЙ

на

Модул  М2-2

0-200120