Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

17 11 23

СТРОЕВИ  УСТАВ     Част  І   в-02

ВЪВЕДЕНИЕ

         Настоящият Строеви устав изцяло заимства Строевия устав на СБГД „ЮНАК” издание 1941 г. Това подчертава приемствеността на юнашките традиции от Сдружение "Български юнак" (СБЮ)  и непреходния характер на строевите умения в юнашкото движение и българската армия.

         Първото и задължително умение на юнаците е да умеят да се строяват, да са дисциплинирани, да се движат организирано с красива и уверена походка, в упрятен външен вид и с тези си умения да вдъхват уважение към себе, СБЮ си и организациите, които представляват.

         Независимо с какво се занимават юнаците, юношите и юначетата, със спортни или творчески занимания, те трябва преди всичко да са физически здрави и да полагат постоянни усилия за поддържане на добро здраве и други юнашки умения, чрез покриване на различните степени на юнашките петобой и многобои. А основа за това са преди всичко строевите умения.

         В Част І се включват: Структурата на СБЮ и различията със СБГД „ЮНАК”;  терминологични уточнения;   строевият устав за отделение и  чета.  Отделението и четата са основни съставни единици на дружеството.

         Част ІІ ще представи строевия устав на дружеството и участието на чети и дружества в тържествени церемонии – заря.

         В следващите части ще се представи строевия устав за по-големите формирования на СБЮ, както и различни строеви, игрови, парадни и състезателни варианти на юнашките построявания.

Моля, Вашите бележки и препоръки изпращайте на адрес  bgyunak_yc@abv.bg 

Стр.3

СТРУКТУРА НА СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКИ ЮНАК”

            Сдружение "Български юнак"  сдружава дружества, които биват юридически лица със стопанска и нестопанска  дейност в обществена полза, Неправителствени организации (НПО), както и  свободни младежки, ученически и граждански формирования, всички те приемащи и спазващи юнашките идеи и устава на СБЮ .

   Под свободни младежки, ученически и граждански формирования се разбират:

  • част или цял ученически клас с ръководител учител;
  • тематично организирана ученическа група от едно училище с ръководител;

   Забележка: под тематично се разбира: групи по определен спорт (плуване, футбол, ски, гимнастика…), или кръжоци, творчески клубове: (литература, история, театрален, хор, еколози, роботика …);

  • клубове организирани на регионален принцип, но не регистрирани юридически;
  • квартални клубове с ръководител член на Сдружение "Български юнак" ;
  • клубове, чети, дружини, батальони, организирани с помощта на ведомствени или административни структури;
  • клубове организирани от спортни и Неправителствени организации;

   Забележка:  в клубовете могат да участват: ученици, младежи и израснали юнаци.

            Членовете на Сдружение "Български юнак"  приемат да се наричат :

  • юначе – до 10 годишна възраст;
  • юнак, юнакиня  (юначка ?)   - след 14 години.

Под юнак , като обобщаващо наименование и понятие, трябва да се разбира :

    Това е българинът, който се стреми да бъде един от най-добрите в избрана от него област и е такъв. Често той е първенец и в  повече области. Характеристиките за „добър” в дадена област, винаги са позитивни за личността, според обществото, в макро или микро общественото пространство. Така юнакът от индивид става личност за пример и подражание. Обществото ни има нужда именно от такива личности - физически здрави, духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи Българи. Това е и девизът на Сдружението.

Структура на дружеството

            Дружеството член на СБЮ може да се състои от няколко чети и клубове с различни профили.

   Едно училище организира едно дружество, в което: един клас може да е една чета; клубовете по спортна гимнастика, ски, парапланеризъм, математика, роботика, хора    … са отделни чети.

   Няколко чети и/или клубове в едно училище или в едно селище образуват дружини.

   Четата и клубът се състоят от отделения.

            Отделението е най-малката организационна  структурна единица в СБЮ .

            Отделението в пълен състав е от 8 юнака с един Отдельонен командир (подчетник).

     Забележка:   В четата може да има и непълни по състав отделения.

  Стр.4         Дружество

             -     дружина (и)

  • чета                -     клуб
  • отделения      -     отделения

-    юнак, юнакиня (юначка),    юначе

Забележка:    1. В наименованието на дружината трябва да се включва името на училището / селището, към което е дружината.

   2.  В името на четата / клуба трябва да се включва името на обекта, към който са и тематичната му ориентация (за клубовете).

ТЕРМИНОЛОГИЯ

  В настоящия Строеви устав на СБЮ І част е запазена терминологията от 1941 г. В правописа са избегнати буквите отпаднали от българския правоис след реформата от 1945 г. и се следва новият правопис.

            Терминът „главатар” и „главатарката”, като ръководител на дружеството, дружини, чети и други почетни длъжности, се запазва.

            Подглаватарите, подграватарките са заместниците им.

            За командир на чета, остават „четник”и „четничка”.

            Подчетниците и подчетничките – са заместниците им и командват отделение.

            Командир на клуб, заместник командир на клуб.

            Командирът на отделението е отдельонен командир, (подчетник , „отдельонен юнак”)

            Наименованията „юнак” и „юнакиня” остават за младежи над 14 г.

            Децата до 10 г. ползват едно наименование  „юначе”, за разлика от „юначе” и „юнакинче”  в оригиналния текст.

ОСНОВНИ  УПЪТВАНИЯ

Стр-5

         І. Целта на строевия устав  е да посочи формите на строевете и началата на строевата подготовка, а също така и начините на прилагането им.

         ІІ. Строевата подготовка   бива единична и сборна (отделение, чета, дружество и пр.). При единичното обучение всичко се върши практически, като се почва с показ. При сборното обучение се почва теоретически – чрез чертежи и обяснения на това, което ще се извърши практически. Строевите формировки трябва да бъдат винаги плътни (т.е. в пълен състав); за постигане на това могат да се събират няколко отделения и чети.

         ІІІ. Строевото обучение в юнашката организация се провежда от началстващите лица, посочени в строевия устав.

ІV. Началстващите лица в строево и техническо отношение  в дружествата са: главатарът, главатарката, подглаватарите, подграватарките, четниците, четничките, подчетниците и подчетничките.

V. Началстващите лица в дружеството ще могат успешно да ръководят строевата и техническа подготовка само когато имат нужните знания и умения за това.

VІ. Началстващите лица в дружеството ще бъдат на висотата на положението си и ще вдъхват на юнаците си нужното доверие, само когато знаят основно своите длъжности, когато те ценят високо своето призвание и обладават високо нравствени качества.

VІІ. Главатарът и неговите помощници, и неговите помощници, не само са учители на подчинените си, но и техни възпитатели. Там е необходимо, преди всичко, да покажат моралното си превъзходство и да им внушат пълно доверие към себе си и да ги предизвикат към доброволна и съзнателна дисциплина.

VІІІ. Подглаватарите и четниците са помощници на главатарите и всякога заместват последните. Те със своето постоянно и непосредствено общуване с юнаците упражняват голяма влияние върху дисциплината.

ІХ. Началстващите лица предават волята си с команди.

         Х. Командата се дели на подготвителна и изпълнителна. Предварителната се произнася с висок глас, като се продължава малко последният и слог. Изпълнителната се произнася твърдо, късо и заповеднически. Тонът на командата трябва да бъде въодушевен, ясен и съразмерен с величината на обекта на обучението до който се отнася.

         Заб. В устава предварителната команда е напечатана с курсив, а изпълнителната с тлъсти букви.

         ХІ. Началстващите лица  при командването могат да си служат с условни знакове – давани с ръцете и със свирка.

         ХІІ. Единици – обектът на обучение в юнашката организация са |:

         а/ Юнакът (юнакиня, юношът, юношка, юначе, юнакинче).

         б/ Отделение.

         в/ Чета.

         г/ Дружество.

         д/ Област

         е/ Съюзът

ЕДИНИЧНО  ОБУЧЕНИЕ

Единичното обучение има за цел : да подготви юнака (юнакинята, юношата, юношката, юначето, юнакинчето) в естетично държане на тялото, в правилно и красиво ходене при строевите и свободни упражнения и да създаде дисциплина.

СТОЕЖИ

1. „Мирно!” При тази команда юнакът застава прав, без напъване; петите събрани, а пръстите на стъпалата подравнени по линията на фронта и разтворени на дължина едно стъпало; тялото подадено малко напред, без да се прегъва в кръста или изкривява в бедрата; рамената разтворени и еднакво отпуснати; ръцете свободно отпуснати с дланите навътре и пръстите малко свети, като палецът се допира до шева на панталоните (за юнаците); главата изправена ; брадата прибрана и устата затворена; очите гледат смело и право напред.

2 „Свободно!”  При тази команда юнакът отпуща левия крак и може да се поправи, без да говори и без да се измества от първоначалното си място.

Обръщания на място

3. „На дяс-но!”  („На ля-во!”)  При тази команда юнакът се обръща на ¼ кръг към дясната  (лявата) страна на петата на десния  (левия) и на пръстите на левия (десния) крак и прибира последния в такта на хода.

  „Полу на дяс-но!” („Полу на ля-во!”)  При тази команда юнакът се обръща по същия начин на 1/8 от кърга.

4. „Кръ-гом!”  При тази команда юнакът се обръща на ½ от кръга към лявата си страна на петата на левия и пръстите на десния крак и прибира последния в такта на хода.

Самото обръщане се извършва бърза, като противоположното рамо се засилва, а петата на крака, който остава при обръщането назад се развръща навън и поставя на място. След обръщането тежестта на тялото се предава на предния крак, а прибирането на задния крак се извършва бързо.

Забележка:  При обръщанията юнакът предварително изпъва мускулите на краката, подава малко тежестта на крака в страната, към която ще се обръща. При „кръгом!” тежестта на тялото се подава малко назад.

Движения

Движенията биват: „ходом” и „бегом”.

Движенията „ходом” биват : в крак, в та кт, и свободен ход (не в крак).

Движенията „бегом” биват : в кръг и свободен бяг (не в кръг).

Във време на движение юнакът трябва винаги да запазва бодрия си юнашки вид.

А. Движения „ходом”

5. „Ходоммарш!”  При тази команда юнакът повдига левия си крак напред смело и свободно, заедно с крака се подава наред и цялото тяло, стъпва се на земята с цялото стъпало, предава се тежестта на левия крак и веднага се крачи по същия начин с десния крак. Така продължава движението и по-нататък.

При движения „в крак!”  тялото да бъде подадено малко напред, главата се държи изправена, гърдите изпъчени и рамената разтворени. Ръцете да се махат свободно покрай тялото, като се прегъват леко в лактите така, че китките да достигат до пояса.

При командата „в такт!”  кракът се удря силно в земята. Това движение продължава не повече от 5 до 6 минути и се употребява за поздравяване, като трае до командата „свободно!”.

При командата „свободен ход!”   юнакът се движи с естествени крачки, без да се изпъва и удря крака в земята. Това движение се употребява при походи.

Забележка:  І. При определено число крачки се дава само команда „марш!”  (напред „две крачки напред марш!”  или „крачка назад марш!”).

ІІ. Дължината на крачката при движение „ходом” е 75см. за юнаците и юношите  с бързина на хода 120 крачки в минута. За юнакините, юношките, юначетата и юнакинчетата е по-малка от 75 см.

ІІІ. Може да се упражнява движение „ходом” и с бързина по-малка от 120 крачки, като се командва „редък ход!” .

6. „Стой!”  При тази команда, произнесена когато един от краката е стъпил на земята, юнакът прави още една крачка с другия крак напред и прибира останалия назад крак.

7. „На място!”  При тази команда, произнесена когато единият крак е стъпил на земята, юнакът прави още една крачка напред с другия крак, прибира останалия назад крак и започва да стъпва на една място в такт на хода.

8. „Право!”  При тази команда, произнесена когато левия крак е стъпил на земята,         юнакът стъпва още веднъж с десния крак и веднага продължава движението напред с левия крак.

Забележка:  Може да се дава и команда „На място ходом – марш!”  При тази команда  юнакът започва да стъпва на едно място в такт на хода. След тази команда следва   „Право!”  или „Стой!”  по установените по-горе правила.

Б.  Движения  „бегом”

9. „Бегом –марш!”  При тази команда  юнакът повдига левия си крак свит напред; заедно с крака се подава напред и цялото тяло, стъпва се на земята с цялото стъпало, придава се тежестта на левия крак и веднага се крачи по същия начин сдесния крак. Така продължава движението и по-нататък.

При движението „в крак”  тялото се подава малко напред главата се държи изправена, гърдите изпъчени и рамената разтворени. Ръцете са свити и се махат свободно покрай тялото.

При равна местност дължината на крачката за юнаците, юнакините и юношите е 1 – 1.20 м., а бързината на бяга е около 180 – 200 крачки (200 – 250 м.) в минута; за юношките, юначетата и юнакинчетата е 0.8 – 1 м., 120-150 крачки (100-150 м.) в минута. Бегом в кръг” се употребява само за къси разстояния.

Командите „Стой!”, „На място!” и  „Право!” при  „бегом” се извършват, както при движенията „ходом”.

При командата „Свободен бяг!”  юнакът се движи с естествени крачки, както при надбягванията.

Забележка:  За да се промени хода в Бяга или обратно се командва:

„Бегом –марш!”  („Ходоммарш!”  ) в първия случай юнакът прави още една крачка „ходом” и почва „бегом” , а във втория – прави още 3-4 крачки бегом и почва „ходом”.

Обръщания  в  движение

10. „На дяс –но!”  („На ля –во!”) при изпълнителната командата „-но”  („-во” )  произнесена, когато десният (левият) крак е стъпил на земята, юнакът прави още една крачка с левия (десния) крак, обръща се на пръстите му на ¼ кръг към дясната (лявата) страна, повдига десния (левия) си крак напред в новата посока и продължава движението.

„Полу на дяс-но!” („Полу на ля-во!”)  При тази команда юнакът се обръща по същия начин на 1/8 от кръга.

11. „Кръгом – марш!”  При изпълнителната команда „марш” произнесена, когато десният крак е стъпил на земята, юнакът прави още една крачка с левия крак, кръстосва десния крак на половина крачка пред левия и малко в лява, обръща се на ½ кръг към лявата страна на пръстите на двата си крака, без свиване на краката повдига левия крак напред, в новата посока и продължава движението  („ходом” или „бегом”) .

Забележка:  Обръщанията в движение, по указаните команди, стават при „ходом” („бегом”) в крак.

12. „Отбой –чест!”  При тази команда юнакът (юношата и юначето) поздравява с козируване – застава „мирно”, обръща главата с поглед към лицето, което поздравява и енергично повдига дясната си ръка, свита в страни, така че пръстите на ръката (събрани) да са пред дясното сляпо око – длан надолу. Щом лицето което се поздравява отмине на 2 крачки, юнакът сваля дясната ръка, обръща главата и застава „свободно”.

При поздравяване в движение се спазват същите правила, като юнакът който поздравява, при приближаване на 5 крачки до лицето, което ще поздрави, спира, махането на лявата си ръка и козирува;  съпровожда лицето с поглед до разминаването  - две крачки, след като свали д.ръка и продължава движението си.

Юнакинята (юношката и юнакинчето) при поздравяване не козирува, а застава „мирно” и обръща главата с поглед към лицето, което поздравява. Щом лицето, което се поздравява, отмине на 2 крачки, юнакинята обръща главата и застава „свободно”. Това е на място и в движение.

Забележка:  Юнакът (юношата и юначето), когато е без калпак на главата си, поздравява като юнакинята.

Снемане и налагане на калпака

13.  „Шапки  -долу!”  При тази команда  юнакът сваля калпака като с дясната ръка го хваща отпред иго предава на лявата, която свита държи калпака до левия хълбок. Снемането е в ти времена§ 1) хващане,  2) снемане и предаване,  3) дясната ръка долу.

14.  „Наложи!”  При тази команда юнакът налага калпака също в три времена : 1) предаване от лявата на дясната ръка,  2) поставяне на главата – с две ръце и 3) ръцете долу.

Забележка:  І. Снемането и налагането на калпака се извършва с бързината на хода.

ІІ. Юнакинята (юношката и юнакинчето) не снема калпака си.