Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

10 06 2020

АВТОМАТИЗАЦИЯ  НА  НЕПРЕКЪСНАТИ  ПРОЦЕСИ

               Отмина век с две световни войни, десетки локални конфликти и безмилостни избивания, студена война последвала от разпалено военно надпреварване  и информационни и недоказани по характер нови глобални сблъсъци. Всичко това предизвика всестранно развитие на всички области на индустрията, научните изследвания и разработване на нови технологии. Новите технологии се разработват за производство на нови продукти, преди всичко и на първо място  за нови въоръжения и нови материали за тях, както и за защита от тях. На тази фон – глобална картина се разбра, че без познаване и работа на нано технологично ниво е  невъзможно да се съществува и развива. Приложенията ползващи изкуствения интелект, големите памети и невронните им варианти вече са в експлоатация, джобния ни телефон, благодарение на глобалната комуникация ни позволява да наблюдаваме събития и процеси на другия край на планетата и извън нея, а това означава и да ги управляваме.

               Ето защо вече не може да говорим само за управление на непрекъснатото производство, а за непрекъснатите процеси, включващи всички индустриални производства, социалните процеси и тяхната изострена конфликтност, военните противопоставяния и сблъсъци, изучаваните биологически, природни и космически процеси, следенето на икономическите и финансови процеси във времето и пространството, като основа за стратегическо планиране и изпълнение на държавното бюджетиране и съответно развитие на всяка една държава и др. Налага се да разширим представата си за използвания апарат за измервания, регулиране и управление. Да го обогатяваме непрекъснато с нови принципи, методи, техники, програмни и технически средства. На пръв поглед нищо ново! Да, просто трябва да се разбере, че „Новото време изисква нов костюм“, както казва Бернард Шоу. Всичко около нас се развива и обогатява и трябва да се следи и ползва. А информатиката като инструментариум при всяка управление използва едни принципи (M2-1). Всяка процесна област има специфика и в тази светлина принципът на всеобщата аналогия добива интересна приложна стойност. (М2-2) 

               Непрекъснатият процес е този, който в един достатъчно и относително голям период от време се изпълнява непрекъснато, тоест през всеки безкрайно малък период от време процесът се изпълнява в една позната (изучена или изучавана) система.

               Непрекъснатият процес изпълняван по една технология в относително кратък период от време (часове, дни) се нарича партидно производства, характерно за химическото и фармацевтично производства.

               Непрекъснатото производство по една технология в кратък период от време (до минути) се нарича дискретно или серийно производство – производство на прости детайли, пирони и др.

               Непрекъснато производство на един сложен продукт, като прототип, кораб, сграда и др., при което непрекъснато се следи и оптимизира процеса според възникналите проблеми се нарича единично производство.

               Разбира се за всяка посочена разновидност на непрекъснатото производство има разработени специфични програмно технически средства и технологии, обект на последващи занимания.

               Така че изучаването на системите за автоматично управление (M2-3-sac ) и автоматично регулиране (M2-3-sar) са основата за запознаване и изучаване на управлението на непрекъснатото производство.

- - -