Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

                                    УСТАВ  -  1996 г.

НА ФОНДАЦИЯ  " СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ " - гр.ЯКОРУДА

       I. СТАТУТ

    Чл.1. Фондацията е независима институция с идеална цел. Тя е юри­дическо лице и се учредява в съответствие и на основание на чл.чл. 149 - 154 от Закона за лицата и семейството.

       II. НАИМЕНОВАНИЕ  И СЕДАЛИЩЕ

         2.  Наименованието на фондацията е " Св. Георги Победоносец ".

   3. Седалището на фондацията е гр. Якоруда.

       III.     ЦЕДИ  И  ЗАДАЧИ :

          4.    Основна цел на фондацията е утвърждаване на българско национално самосъзнание и добродетели чрез издирване, проучване и съхраня­ване на културното и историческото наследство в родния край и регион, чрез насърчаване, поощряване, подпомагане и развиване на българските,
народни традиции.   
!

          5.    Задачи:

а/ възстановяване на църквата " Св.Гоорги ", разрушена от  турските поробители ;

б/ възстановяване на закритата през 1990 г. музейна сбирка в Якоруда ;

в/ възстановяване Паметникът на българските войници на Родопския връх Велийца в Якорудско  землище, загинали в първата атака на Балканската война за освобождението на Якоруда от турско робство ;

г/ подпомагане издаването на произведения,  свързани с миналото на родния край, с опазването на българщината в него и неговото  възраждане;                                                                                           •

д/ организиране чествания на бележити дати и личности, свързани с историята на родния край и България ;

е/ поставяне паметни плочи на значими исторически обекти : места на сражения, останки  от крепостни стени, предания и легенди, цръквища и други.

       IV. ЧЛЕНСТВО

      6. Членове на фондацията могат да бъдат физически и юриди­чески лица, които подкрепят целта и задачите на фондацията.

      7.  Приемането на членове на фондацията става с писмена молба до нейната управа и дарение, размера на което дарителят сам оп­ределя.

      8.         Членове, които с поведението си се отклоняват от принципите на целите и задачите на фондацията, както и тези осъдени за тежко умишлено престъпление, се изключват от фондацията.

      V. ИМУЩЕСТВО

      9.        Имуществото на фондацията са образува от дарения и заве­щания на парични средства в българска и чуждестранна валута, както и на вещни предмети.

      10.  Имуществото на фондацията не може да се използва за други цели, освен посочените в учредителния акт.

      11. Дейността на фондацията се финансира от събраните даре­ния.

      12. Всички български и чуждестранни физически и юридически лица могат да правят доброволни пожертвувания в полза на фондацията, като същите трябва да бъдат направени безусловно. В случай на из­рични условия, същите не могат да противоречат на целите и задачите на фондацията.

       13. Всички дарения, независима от техния вид и характер, се вписват в специален регистър, а на дарителя се издава удостоверение за направеното дарение.

    VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

      14.     Органи на управление на фондацията са :

 • Общо събрание на учредителите ;
 • Управителен съвет
 • Контролен съвет.

      15.     По решение на Общото събрание   на учредителите могат да бъдат учредявани помощни органи, които имат временен характер.

       VII. ОБЩО_ СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

 1. VII. ОБЩО_ СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

  16.     Общото събрание на учредителите е висшият орган на фон­дацията.

  17.  Общо събрание се свиква два пъти в годината. Учредителите се уведомяват за датата, часа е мястото на провеждането на съб­ранието най-малко 15 дни преди датата му с писмена покана, проекто-дневен ред и приложени материали към него.

  18.  Извънредно заседание на Общото събрание може да се свика по решение на учредителите

  ( всички заедно или всеки сам поотдел­но).

  19.  Извънредно заседание, се свиква задължително от Управителния или Контролния съвет, когато настъпят извънредни обстоя­телства, които засягат сериозно дейността на фондацията.

  20.  Всеки от учредителите има право да бъде представляван не само лично, но й от свой пълномощник.

  21. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от учредителите. Ако в обявения ден, час и място не е налице необходимият кворум, събранието се отлага със седем
  дни. Тогава то се провежда и е законно, ако на него присъстват не по-малко от половината от учредителите.

  22.  Общото събрание взема решение при тайно гласуване с мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите учредители.

  23.  Всеки учредител има право на един глас.

  24.  Общото събрание има следните правомощия :

  а/ определя основните насоки в дейността на фондацията, приема програми, перспективни планове, отделни задачи с оглед постигана на целите й ;

  б/ определя броя и избира членовете на Управителния и Контролния съвет, както п прекратяването на техните пълномощия ;

  в/ одобрява баланса и отчета на Управителния съвет и приема бюджета на фондацията за следващата година ;

  г/ взема решение за организиране и участие на фондацията във важи обществени прояви, свързани със целите й ;

  д/ решава всички възникнали въпроси, които не са регламентирани с устава ;

  е/ приема и изменя устава, но няма право да променя целите на фондацията, приети с учредяването й, както и да взема ре­шения, които им противоречат или ги заобикалят;

  л/ цели, задачи и действия, противоречащи или заобикаля­щи условията, заложени в устава, приет от учредителите на фонда­цията, са недействителни.

  VIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  25. Управителният съвет се избира за срок от 3 години и се състои от председател, зам.председател и секретар-касиер.

    26.  Управителният съвет има следните правомощия :

  а/ организира и провежда изпълнението на решенията на Общото събрание на учредителите ;

  б/ в рамките на бюджета и плана, приет от Общото събра­ние на учредителите, взема решение за целесъобразно изразходване на предвидените средства за идеалните цели на фондацията ;

  в/ решава всички други въпроси, които са възложени от Общото събрание на учредителите;

  г/ ежегодно след края на финансовата година изнася док­лад за дейността си пред Общото събрание на учредителите.

  27.  Председателят на Управителния съвет пряко ръководи дейността на фондацията, следа за стопанисването и опазването на нейното имущество, представлява фондацията в страната и чужбина и изпълнява всички функции, които са му възложени от Общото събрание на учредителите.

  28.   Членовете на Управителния съвет, които не са учреди­тели, участват в заседанията на Общото събрание с правото на съве­щателен глас.

  IX.   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

  29.  Контролният съвет на фондацията се избира за срок от З години и се състои от председател и член.                           

  30.  Контролният съвет има следните правомощия :

  а/ проверява изпълнението на решенията на Общото съб­рание на учредителите ;

  б/ следи за стопанисването на имуществото на фонда­цията и за воденето на счетоводната отчетност.

  в/ проверява и дава заключение по годишния бюджет и баланса на фондацията и проекта за годишен бюджет ;

  г/ свиква извънредни заседания на Общото събрание на учредителите в случай, че установи противозаконни и противоуставни действия на Управителния съвет или неговият председател, като пра­ви предложения за съответни решения на Общото събрание на учредите­лите;

  д/ прави отчет за цялостното имуществено състояние на фондацията най-малко един път годишно.

  31. Контролният съвет има право да извършва ревизии, ин­вентаризации, проверки по документацията на фондацията и да иска писмени обяснения от длъжностните лица в нея, съгласно действуващите нормативни документи и приетите решения на Общото събрание на учредителите.

  32. След приключване на годината Контролният съвет из­вършва пълна годишна ревизия на фондацията.

  33. За извършените годишни ревизии и други проверки Контролният съвет предоставя доклад на Общото събрание на учредителите.

  34. Членовете на Контролния съвет, които не са учредите­ли, участват в заседанията на Общото събрание с правото на съве­щателен глас.

  Х.   БАЛАНС И  ОТЧЕТ

  35.     Годишният баланс и отчет на фондацията се извършва за изминалата година в първите два месеца на следващата година.

  36. Годишното приключване задължително се проверява от експерт счетоводител или друго лице, притежаващо експертни права. Това лице не трябва да бъде член на фондацията.

  37.  Годишното приключване и отчета, заедно със заключе­нието на експерта се представят в Общото събрание на учредителите  най-късно до края на първото тримесечие на всяка календарна година.

  38.  Общото събрание на учредителите взема решение по представения баланс и отчет.

  XI, ДОПЬЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

  39.  Фондацията се учредява за неограничен срок.

  40.  Съставът на Общото събрание на учредителите може да се попълва при необходимост из между дарителите ( спомоществователите ) по реда на размера на вноските им.

  41.  Прекратяването на членството на някои от учредителите във фондацията не води до отмяна на извършените дарения и вноски.

  42. Дейността на фондацията се прекратява по решение на Общото събрание на учредителите.

  43.  На Председателя на Управителния съвет се възлага регистрацията на фондацията по съответния ред.

  44.  Фондацията има кръгъл печат с надпис по окръжността " Фондация " Св.Георги Победоносец п - Якоруда ", а в средата изобразен силуетът на Св.Георги на кон и с копие промушва змей.

 

     Набиране на средства за Манастира  "Св.Георги Победоносец"