Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

17 08 01

ОБУЧЕНИЕ  НА  ОТДЕЛЕНИЕТО

Общи указания

15. Отделението е най-малката сборна единица, която непосредствено се командва и води от едно лице.

16. Отделението се командва от подчетник, който е водач на отделението.

17. Най-малкият състав на отделението е – 8 юнака и един подчетник.

18. Обучението на отделението започва с различните видове сгъстен строй.

19. Упражненията по сгъстения строй имат за цел:

   а) Да развият чувството за дисциплина и сцепление между юнаците от отделението, а това може да стане само чрез съвместно изпълнение на упражненията, при които да се изисква задружност и точност.

   б) Да подготвят юнаците от отделението да се движи при всички случаи съвместно и в добър ред.

20. За да се добият тези качества, още от самото начало на тия упражнения трябва да се изисква от всички: правилност,  точност и внимание.

Строеве

21. Отделението се строи и движи в:

     1)  една редица  (лицева)

     2)  разгънат строй  (две лицеви редици)

     3)  колона по един  (тилна редица)

     4)  колона по двама  ( две тилни редици)

22. В отделението юнаците се нареждат по ръст от дясно на ляво при различните строеве (една редица и разгънат строй) и отпред назад при колоните (колона по един и колона по двама).

23. Юнаците са в едноредичен строй, когато са наредени един до друг в една линия  (на междина един лакът).

                                         О

                                      2 крачки

                           о   о   о   о   о   о   о   о

                            1 лакът междина

                                      Фиг. 1

 

24. Юнаците когато са в разгънат строй , когато са наредени в две успоредни една на друга лицеви редици, на разстояние една протегната ръка.

                                         О

                                      2 крачки

                           о   о   о   о   о   о   о   о

                           о   о   о   о   о   о   о   о  1 протегната ръка

                            1 лакът междина

                                      Фиг. 2

25. Юнаците са в колона по един (тилна колона)  когато са наредени един зад друг, на разстояние една протегната ръка.

26. Юнаците са в колона по двама,  когато са наредени в две успоредни една на друга тилни редици, на междина един лакът.

 

                   О                                                     О

                2 крачки                                         2 крачки

                   о                                                     о   о

                   о       1 протегната ръка                  о   о

                   о         между двама                        о   о

                   о                                                      о   о

                   о                                                         1 лакът междина

                   о

                   о                                                    Фиг. 4

                   о

                Фиг. 3

27. В разгънатия строй редиците са : предна и задна.

28. При колона по двама редиците са: лява и дясна.

29. В разгънатия строй – двамата юнаци стоейки един зад друг, и в колона по двама  - двамата юнаци стоейки един до друг, съставят един ред.

30. За основен юнак (ред) при редичните строеве се взема средният юнак (ред).

При една редица, основният е 4-тият юнак, при разгънат строй 2 ред.   (ДШ)

31. За основен юнак в колона  по един  (двама) се взема първия юнак.

32. Мястото на подчетника във всички случаи е на две крачки пред основния юнак (ред) в отделението.

Построяване на отделението

33. Отделението се строи на място и в движение.

34. За да се построи отделението в редичен строй на място, подчетникът се обръща към желаната посока и командва:

„Отделение, в една редица  (в разгънат строй) – строй се!”

Юнаците от отделението отиват бегом към подчетника си, като основният юнак застава мирно на 2 крачки зад него, а другите заемат определените им места.

Всеки юнак от предната редица обръща глава и очите си към основния юнак (ред), слага свитата в юмрук лявата си  ръка до пояса над бедрото си, с пръсти назад, доближава се до съседа си към страната на основния юнак (ред) дотолкова, че да се допре излеко до лакъта му или с лакъта си ; излиза напред или отстъпва назад, за да вижда гърдите на четвъртия юнак, като смята себе си за пръв. Юнаците от задната редица застават в тила на тия от предната, като деснофланговия юнак протяга дясната си ръка  и леко допира до гърба на стоящия пред него юнак, с което се установява разстоянието между двете редици.

След подравняването юнаците без команда обръщат главите си по фронта, спущат ръцете отривисто и застават „мирно”.

35. За да се построи отделението в колона на място, подчетникът се обръща към желаната посока и командва:

„Отделение, в колона по един (двама)  - стой се!”

Юнаците от отделението отиват бегом при подчетника си, първият юнак (най-високия) застава „мирно” на 2 крачки  зад подчетника, а другите 3 реда заемат определените им места.

36. Построяванията във време на движение се извършват по същия начин и команди, както и на място. Редичните строеве и колоните се образуват с движение напред, чрез подравняване към основния юнак (ред) или заставане в тил на най-предния в колоната.

Разпущане на отделението

37. По команда „Отделение, свободни  - сте!”  юнаците, ако са на място, отговарят дружно „Слушаме юнак подчетник”, след което се разпръсват бързо около мястото, където е било строено отделението. Ако отделението е в движение юнаците в движение отговарят „Слушаме юнак подчетник”, след което  се разпръсват около мястото, където са били.

Равнение на отделението

38. При редичните строеве. При командата  „На дясно (на ляво, на средата)  - равнис!” , всеки юнак от предната редица обръща глава и очите си към дяснофланговия,  (лявофланговия, основния) юнак, слага свита в юмрук лявата си ръка до пояса над бедрото, с пръсти назад, за да вижда гърдите на четвъртия юнак, като смята себе си за първи, първите трима от страната на юнака, към който става равнението, бързо се подравняват по пръстите на краката си . Юнаците от задната редица се подравняват по същия начин, като същевременно поглеждат под око, да застанат в тил на тези от предната редица.

39. След като подчетникът  се увери, че юнаците са подравнени, командва : „Отделение,  мирно!”  При тази команда юнаците обръщат бързо главата си по фронта, спущат ръцете си отривисто и застават „мирно”.

40. За малки измествания на построеното в редичен строй отделение или да се поправи равнението му, ако има нужда  подчетникът измества основния (лявофланговия, дяснофланговия) юнак или ред и командва: „Отделение, по извадения юнак (ред), на средата (на ляво, на дясно)  - равнис!”  По командата равнис юнаците от отделението отиват бързо към извадения ред, като намаляват последната си крачка по начин, че юнаците да застанат малко по-назад от линията, която е определена за равнението и се  подравняват. При командата „Отделение,  мирно!”  юнаците обръщат бързо главите си по фронта, отпущат ръцете си и отривисто застава „мирно”. Ако новото място за равнение е по-назад от първото, отделението отстъпва назад, докато застане  малко по-назад от линията за равнението. Действието се извършва както е казано по-горе.

41. При колоните.  По същия начин става равнението на отделението в колони, за да може то малко да се измести или да се постави в ред. В такъв случай подчетникът  измества основният юнак и командва: „В тил!”  Преди последната команда основният юнак заема заповяданата му посока  (място), а всички останали бързо заемат местата си указани по-горе, като лявата ръка на отзад стоящия обтегната, допира до гърба на отпред стоящите юнаци. Предният десен юнак (ако отделението е в колона по двама) по същата команда вдига лявата си ръка, туря я свита в юмрук до пояса над бедрото си, с пръсти назад, и по правилата на равнението се подравнява с основния юнак. След като подчетникът  се увери, че юнаците са добре подредени командва „Отделение, мирно!”. По тази команда юнаците спущат ръцете и отривисто и застават „мирно”, предният десен юнак обръща бързо главата си по фронта.

Преброяване на отделението

42. Преброяването бива по ред на номерата и по групи (2, 3, 4 и т.н.) По команда ”Отделение,  преброй се!”  Първият юнак казва „първи” вторият „втори” и т.н. – колкото юнаци са в редицата толкова и номерата.

43. При преброяването всеки юнак, при произнасяне на номера си, обръща главата си в ляво и веднага на пред.

44. Преброяването на групи става по команда: „Отделение, по двама (3-ма, 4-ма…)  - преброй се!”.

45. При разгънатия строй се преброяват юнаците от предната редица.

Обръщания на отделенията

46. Те се изпълняват едновременно от всички юнаци на отделението по правилата, изложени в единичното обучение, само че преди командата се изговаря „отделение”.

Движение на отделението

47. За движение на отделението се подават командите:

     1. „Отделение, към . . ., - равнение на дясно (ляво, средата)!”

     2. „Ходом  - марш!”

         По последната команда  всички юнаци тръгват едновременно, като дяснофланговият (лявофланговият, основният) юнак или ред върви към заповяданата посока. Всички други пазят равнението и междината, която ги дели от съседният им към основния юнак;  отстъпват на натиска, който идва от тази страна и задържат този от противната. Когато някой юнак загуби равнението или междината, взема ги постепенно, държейки главата си по фронта, а само с очите се следи страната  на равнението. Всеки юнак от задната редица, върви в тил на съответния си другар от предната.

48. За движение назад, в страни и косо отделението  предварително се обръща в новата посока по правилата, дадени в единичното обучение. Думата „отделение” предшества командата на обръщането. При косото движение равнение се пази, като всеки юнак  върви право пред себе си в коса посока и държи вътрешното си рамо успоредно  и срещу вътрешното рамо на юнака пред него от същата редица.

49. Обръщането във време на движение  се извършва по правилата на командите указани в единичното обучение, като веднага след обръщането ако е нужно, се указва посоката. Думата „отделение” предшества командата за обръщане.

 Спиране на движението

50. По командата „Отделени,  стой!”  - всички юнаци от отделението се спират едновременно  и застават „мирно”, по правилата изложени в единичното обучение.

Променяне на посоката

51. Във време на движение, за малки промени на посоката основният юнак (ред) следва подчетникът, който е водачът; всички останали се съобразяват  с основния юнак (ред).

52. По-голямото променяне на посоката във време на движение се командва: „Отделение, в дясно (в ляво) към . . ., - марш!”   Ако някой от предметите (обектите) не може да се укаже, посоката се дава от подчетника с ръка.

53. подчетникът  и основният юнак (ред) след изпълнителната команда  „Марш!”, се направляват постепенно в новата посока, като уреждат движението си по начин, щото външните редове да не стане нужда да увеличават крачките си. Движението се извършва със същата крачка, каквато е била преди подаването на командата.

54. На място, за малки промени на посоката, без да се променя строя, подчетникът  се обръща в новата посока и командва:  „Отделение, в дясно (в ляво), фронт кам . . ., - строй се!”  По тази команда дяснофланговият (лявофланговият) се обръщат бързо към новата посока, а всички останали „бегом” заемат своите места, подравняват се по фронта и в тил и застават „мирно”.

55. За големи промени на посоката от място с движение напред се командва: „Отделение, след мене, ходом – марш!”   Основният юнак (ред) следва подчетника, а всички останали се движат на съответните места  към него. Щом отделението се насочи напълно в новата посока, подчетникът  го спира с командата: „Отделение, - стой!”  или продължава движението си в новата посока.

Променяне на хода

56. Променянето на хода (”ходом” и „бегом”) се извършва според правилата и командите указани в единичното обучение, като пред предварителната команда се изговаря думата”отделение” . Всички движения и промени на хода се извършват едновременно от цялото отделение.

Промяна от един строй в друг

57. От една редица  - разгънат строй.

Става под командата: „Отделение, в две редици -  строй се!”  По изпълнителната команда, вторите номера (юнаците предварително са преброени на първи и втори) правят крачка с д.крак назад – в дясно зад първите номера и прибират  л.крак. Това престрояване става в две времена.

58. От разгънат строй в една редица.

Става по командата: „Отделение, в една редица  - строй се!”  По изпълнителната команда вторите номера (юнаците от задната редица) правят крачка с л.крак напред – в ляво до първите номера и прибират д.крак. Това престрояване става в две времена.

На място с промяна на посоката

59. От една редица (разгънат строй) – в колона по един (двама).

Става по командата: „Отделение, надяс – но!” .

60. От колона по един (двама) – в една редица (разгънат строй).

Става по командата: „Отделение,  на ля – во!” .

От място с движение напред, без промяна на посоката

61. От една редица и разгънат строй – в колона по един (двама).

Става по командата: „Отделение, в колона по един (двама)  ходом – марш!”. По изпълнителната команда първият юнак при колоната по един; първият ред при колона по двама, тръгва с пълна крачка, а останалите  постепенно заемат местата си в указания строй, след което продължават с нормална (пълна)  крачка.

62. От колона по един и колона по двама – в една редица и разгънат строй.

Става по командата: „Отделение, в една редица (в разгънат строй)  равнение на . . ., ходом  марш!”  По изпълнителната команда предният юнак (ред) тръгва с пълна крачка, а останалите  бегом или с бърза крачка, заемат местата си в указания строй.

 

Във време на движение без промяна на посоката

63. От една редица и разгънат строй – в колона по един и двама.

Става по командата: „Отделение, в колона по един (двама) – марш!”.

По изпълнителната команда, първият юнак (ред) продължава движението си с пълна крачка, а всички останали с тъпчене на място и с малка крачка заемат местата си, след което тръгват с пъна крачка.

64. От колона по един и двама – в една редица и разгънат строй.

Става по командата: „Отделение, в една редица (разгънат строй), равнение на . . ., - марш!”

По изпълнителната команда предният юнак (ред) тъпчи на място, като всички останали с пълна крачка заемат местата си. След образуването на новия строй, се подава командата „право!”, по която отделението продължава движението си с пълна крачка.

От място и във време на движение с промяна на посоката

65. Извършва се аналогично, както от място и във време на движение, без промяна на посоката, като в командата се указва новата посока. Например:

„Отделение, в ляво към . . ., в колона по един, ходом – марш!”  При тръгване от място  или само „марш!”  - във време на движение.

- - -