Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

6 06 20

PI System  основни понятия – 10 тема

            Преди да започнете самообучението – Първия етап, задължително се запознайте със значението и  смисъла на основните понятия при  PI SystemAssets  - Асетс,   Attributes  - Атрибути,    PI Tags – Пай тагс,    AF Assets Framework  - АФ Асет Фреймуъркс.

            Assets  - Асетс  :       означава  АКТИВ, но в случая с PI System синонимите са много: елемент, предмет, детайл, възел от детайли, машина, сграда, обект, фирма, строеж, система, организация, проект, както и всеки физически или логически обект или общност, която представлява интерес за изследване/мониториране от PI System, включително и човека . 

            Attributes  - Атрибути :  означава характеристика на актива/обекта, а те могат да бъдат: постоянни като размири, тегло, име и др., полу променливи  и изцяло променливи – температура, напрежение, сила на тока, налягане, цвят, обем и др. Могат да бъдат и различни други характеристики описващи историята, състоянието, връзките с други активи и системи наричани още и мета данни. Почти винаги повечето мета данни се намират в различни бази данни и се ползват от тях, благодарение на наличните интерфейси. Затова интеграционните възможности на  PI System са нейното основно преимущество.

          

            PI Tags – Пай тагс :  наричат ги още Пай точки. Това са тези атрибути/характеристики, които се измерват/мониторират и записват в информационната база на PI System, която се нарича още Асет архива (АФ архива).   Таговете/точките, които са променливи/динамични и се записват непрекъснато според проектираната честота. От събираната информация се представят трендовете, които визуално показват поведението на съответната характеристика на обекта.

За детайлно запознаване виж:

Какво еТАГ Атрибутичаст2

            AF Assets Framework  - АФ Асет Фреймуъркс представя структурата на актива/обекта. Изясняване на структурата на обекта дали изяснява физическата структура, организационната или проблематиката, която се разглежда, позволява на разработчика на системата да вникне в същността и да разгледа обекта като една функционираща система. Така той отразява взаимодействието между отделните компоненти, елементи.

   Какво е АФ Асет Фреймуъркс?  Виж

   https://www.youtube.com/watch?v=VWrxS48PpjY&list=PLMcG1Hs2Jbcs7xGu4gqerPk4OSqwTrSLJ

            Затова първото нещо, което трябва да направите когато се захващате с един обект и PI System е да изясните кои са елементите на обекта, атрибутите, кои ще са таговете, каква ще е структурата на базата ви в PI Сървъра или ще използвате няколко структури, разглеждащи обекта от различни аспекти?

            Вземете за пример  човека и се опитайте да направете една АФ структура.

            След това разгледайте уроци 1 и 8, за да затвърдите тези знания и практически умения за работа с PI System.

                        - - -