Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Продължение от  1-ва част

18 03 01

Защо Сдружение "Български юнак" - 2 част

 

Събитията и по-важните мероприятия на СБЮ след регистрацията му 3.ХІІ.2015 

са представени  в рубриката "Новини" от менюто "Български ЮНАК".

 

   Направеният хронологичен преглед предлага кратка и лаконична, но ясна представа за основните принципи и идеи заложени в движението ЮНАК, а те са:

-  издигане в култ физическото възпитание и специално гимнастиката, като основен тренировъчен елемент за формиране и поддържане на здраво и жизнено тяло;

-  обединяване на съмишлениците в структури именовани чети, дружини, клубове или отряди, организирани на териториален или производствен-браншови принцип, за пропагандиране и масовизиране на физическото възпитание, спорта, туризма и военни познания;

-  вторият основен и възпитателен елемент в структурите на движението е патриотичното възпитание, осигуряващо силен  дух в здравото тяло;    

-  възпитаване в дисциплина и ред при общи действия и нравственост в обществените отношения.

      Нормално е всяко общество да минава през  възходящи и низходящи периоди оценени по социално икономически показатели и тенденции. Всяка държава с претенции за мислещо и разумно управление, всеки един момент трябва да генерира оценки и перспективни коригиращи решения.  Днес не само по един, по много показатели държавата и обществото ни от години са в срив.

     Само анализ на историческото ни развитие, с поуки от изминалия път и решения на база нашия и чужд опит ще очертае тези решения, които да изведат държавата и обществото ни към желани рубежи.

     Затова предлагаме:

- Да съчетаем доказалото се обществено начало на движението ЮНАК със задължителната държавна административна, законова и финансова подкрепа при възпитаване на спортна култура и умения и начално военно обучение на младежта.

- Съчетаване на спортните и творчески интереси на подрастващите поколения с рутината, опита и желанието на всеки гражданин за обществена изява в обществото ни,   в името на една жизнена, нравствена, икономически силна и просперираща България, което в действителност е националната ни идея! Кратко и ясно казано в едно изречение.

- Сдружаване на всички подкрепящи горната кауза НПО, спортни и творчески съюзи, читалища, училища, университети, фирми, общински и държавни структури и отделни граждани, за координиране съвместната ни работа, при организационна, юридическа и финансова независимост на отделните участници в Сдружението.

Какво е ЮНАК

    Това е българинът, който се стреми да бъде един от най-добрите в избрана от него област и е такъв. Често той е първенец и в  повече области. Характеристиките за „добър” в дадена област, винаги са позитивни за личността, според обществото, в макро или микро общественото пространство. Така юнакът от индивид става личност за пример и подражание. Обществото ни има нужда именно от такива личности - физически здрави, духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи Българи. Това е и девизът на Сдружението.

     Следователно „ЮНАК” и "Български юнак" стават парадигма за българина – начин на мислене, личностно развитие за подражание, за следване и ако това е действително един реално възвишен образ, макар и не постижим в неговата универсалност, защо да не се следва и издигне в национален образец (в култ)? Нека всяко българско юначе намери своята юнашка цел, своя кумир, своето амплоа. Дали ще е спортна дисциплина, пеене, компютърни умения, танци, дърворезба, туризъм, хоби… нека знае, че званието БЪЛГАРСКИ  ЮНАК  изисква да е нравствено и морално издигнат гражданин И да е физически здрав, психически устойчив, духовно силен, знаещ и можещ Българин – с главно Б. Дори да има проблеми с физическото си здраве, той - юнакът трябва да преодолее проблемите си и да стане образец за духовно силен и психически здрав Българин. Това, да напомняме на всеки Българин какво значи да си  БЮ  и да помагаме при изграждането на неговата индивидуалност от ранно детство, за да стане  БЪЛГАРИН,  е смисълът на движението – Сдружение "Български юнак" (СБЮ)- Сдружение за  нравствено и физическо  възпитание и израстване на младите българи.

     Парадигмата ЮНАК търпи еволюция предизвикана от времето, предизвикана от развитието на индустриалното общество и преминаването му в ХХІ Информационен век. Предизвиканият катастрофален преход на българското стопанство, превърна икономиката ни от развита и захранваща всички социални сфери, в една разорена и ограбвана икономика неспособна да поддържа и минималните жизнени изисквания на българския народ, на Българската държава, да не говорим за спорта, здравеопазването и образованието. Това налага обновления, дори радикални, почерпили опит от изминалото столетие.

      Има ли изход? Какъв е той? Една изпитана медицинска практика казва – „На тежкото възпаление – само нежно лекарство!”  И това за нашето общество и време, колкото и странно да звучи за някои, е СБЮ.

Сдружение "Български юнак"

     Така се стига до идеята за Сдружение "Български юнак" - неговата ориентация към индивидуалността и същевременно задружност в името на Родината, като допълнение и развитие на различните организационни форми, през които е минал „Юнак” от 1895 година. Нека не забравяме, че девизът на СБГД "ЮНАК" е бил "Здрави и силни, дружно за Отечеството". Идея, поела предизвикателствата на времето, при спазване на Закона за физическото възпитание и спорта, който е поел в себе си и потребностите и изискванията на масовия и елитен спорт и идеите на олимпизма. Идея, която може да се реализира само с  участието на Държавата.

         Член 3 алинея 3 от закона дава законовото основание за създаването на СБЮ.

         Чл.3 /3. осигуряване на демократичност и самоуправление при сдружаването на гражданите и избора на средства и начини за занимания с физически упражнения, спорт и туризъм; ,

     Държавата осигури на всяко селище игрище и условия за масов спорт. Юнашките срещи и състезания се превърнаха в градски, районни, окръжни и национални състезания, Спартакиади и Олимпиади. А Юнашките курсове за главатари прераснаха днес във факултети на Национална Спортна Академия. 25 са Спортните училища, които са реалните наследници на регионалните центрове за физическото възпитание заложено от десетте Швейцарски учители преди 120 години. НСА  заедно със Спортните училища са призвани да създават управленския елит и кадри в спорта. Юнашките Спортни клубове прераснаха и се обединиха във Федерации. Създадоха се не една школи за елитен-световен спорт (в гимнастиката, атлетиката, художествената гимнастика, шаха, борбата и др.), вписали България достойно в спортния елит на света.

     В резултат само елитните гимнастици излъчиха повече от 100 треньора внедряващи Българската гимнастическа школа по всички краища на света, същото е с тежкоатлетите и други спортове.

   Това е българският уникален  опит, който трябва да се използва и адаптира към новите социално икономически условия! При укрепване и развитие на масовия спорт паралелно с всички останали творчески и занимателни дейности.

   За съжаление, днес в България  всеки сам може да оцени нивото на масовия спорт, за физическото, нравствено и патриотично възпитание на младежта. Много са структурите които искат и работят за промяна на ситуацията. Поставяме въпроса: „Има ли място сдружаването ни, обединяване на усилията ни и координирането ни, след като имаме близки цели ?” Сдружението в никакв случай не е ограничение, напротив това е опит да се усили ефектът от съвместната ни работа.

   Този, който вижда в СБЮ ограничител и диктатура, това е субект който не споделя идеите на юнашкото движение и Сдружението. Това е субект със задни мисли по отношение на българското общество.

   Това, което трябва да се запомни от всички е, че Сдружение "Български юнак"  не е обикновена спортна организация подлежаща на лицензиране, това е национално движение за нравствено и физическо възпитание на младите хора в България, от всички негови социални слоеве, с особен акцент на масовото спортуване и нравственото възпитание, при участието на всички мислещи и дейни Българи.

Нов подход

     Дойде Информационният век, наложиха ни се нови условия за развитие и се налага да обединим двата подхода за развитие на физическото възпитание - обществения и държавния. Условно може да ги разграничим единствено по това от къде е произлязла инициативата и финансирането в конкретния случай, но на практика те взаимно трябва да се допълват. И в двете направления в България има богат опит.

     Общественият – работа в семейството, в жилищния район, в населеното място, в кооперации и фирми, в НПО, в инициативни общества – създаване на клубове, чети,  дружини, легиони.

     Държавният – работата в училищата, администрациите, производствените  предприятия, през федерациите, до обгрижването на елитния спорт, цялата структура финансирана от държавата.

     Сдружението Български Юнак не може да замени нито семейството нито Държавата, то трябва да обединява съвместните усилия, да подсеща, да гледа напред, да преодолява бюрокрацията и консерватизма! Сдружение "Български юнак"  е катализаторът за физическо и духовно  възпитание и развитие, да стимулира създаването на психически устойчиви личности и спортисти.

     Новият подход е СБЮ да обедини тези представители на обществото от различните социални сфери, от общински, фирмени, кооперативни, асоциации и държавни администрации, които ще станат организатори на дейността, проводници  на добрите практики и традиции, на новите идеи, на ускореното им внедряване в живота на младото ни поколение, ще ангажира родителите и по-възрастните граждани желаещи да съдействат на организационните дейности свързани с физическото, духовно и патриотично възпитание на младежта. Бъдете дружни, активни и действени в името на Родината,     

     Нов  девиз в държавата ни трябва да бъде „Обединението прави силата”.

Младото поколение

     Младите хора и подрастващите са особено чувствителни  към духовните категории и ценности, защото за пръв път се сблъскват с тях. Техните интереси и стремежи се лутат между семейството и обществената реалност, а медиите и интернет наливат все нови и непознати, привлекателни и абсурдни примери за подражание. Как да се насочат и да открият за себе си „положителните юнашки” ценности в живота? Не трябва да се забравя, че те преминават през най-емоционалната възраст на физическо си съзряване и възпитанието им определя поведението и последствията от поведението през този период. Постепенно те стават по-критични и нетърпими към проявите на фалш, лъжа, лицемерие и несправедливост в живота и поведението на околните или точно обратното, те ги възприемат, защото примерите от малкия екран от батковците, показват примамливи норми на поведение, лек живот, блазнещата роля на ненаказания насилник, опиянението на наркотика. Така в подрастващите се определя характера на ценностната им ориентация, морала, нравствеността  и спецификата на психологическите им реакции.

         Днешната младеж се различава от нашето поколение от предишните нам. Телевизията, Гугъл и разнообразната компютърна техника и смартфони направиха нашите деца и младежи изключително добре информирани и още по-обездвижени. По-възрастните вече не са знаещи в очите на децата ни и дори неможещи да ползват техните компютърни играчки. Социалните мрежи и достъпната всеобща комуникационна среда превърнаха младежите и дори децата в социално значима и дори политически влиятелна общност и същевременно лабилна и много лесно манипулируема част от обществото ни. Последните месеци показаха, че социалната мрежа и телевизията ги правят и терористи. Недостатъчно възпитани и грамотни те създават маргинални динамично променящи се формирования, които често не се вписват в приетия обществен тон и стават жертва на политически пристрастия, на негативни обществени прояви, тежко осъждани от назидателната законност.

     Ролята на родителите, на възпитателите, на по-възрастните, на обществото като цяло в Информационния век придобива нов смисъл и роля, поставя нови задачи и предизвикателства и това може и трябва да се прави чрез обществения представител и координатор - Сдружение "Български юнак".

     СБЮ трябва да влезе в ролята на обществен наставник, коректор в обществения живот. СБЮ трябва да анализира, предвижда и съответно да реагира на обществените тенденции, на влиянието на медиите и задграничния спортен, културен и информационен пренос. СБЮ трябва да заслужи и придобие авторитет пред Държавното управление и пред партийните върхушки по въпросите свързани с подрастващото поколение, физическото, духовно, нравствено и патриотично възпитание. Естествено е, че ще се появят и противници на СБЮ , но те бързо ще се идентифицират.

   Трябва да се въведе ежегодно задължително изслушване на доклад-отчет на Сдружение "Български юнак"пред Парламента, свързан с проблемите по възпитанието на младото поколение!

Интереси и практика

         Ако се вгледаме в интересите на съвременната младеж, ще бъдем изненадани от разнообразието им. Те включват не само подземно-пещернячество, наземни, водни и въздушни спортове, а и най-различни занимателни игри, самозащита, общувания, пътешествия, умения като компютърни, аудио-визуализация, кибер, технически, автоматизация и роботика, дизайн,  хобита, участие в творчески общности и какво ли не. Желанието за лична  изява, индивидуалност, модерност, прерастват в странни и срамни татуировки, сюжети и надписи, покриващи телата от петите до обръснатите глави. Не изключваме, че забравени от света негри и папуаси ще припаднат от вида на наши младежи покрили главите си и къде ли не по тялото си с висящи халки и апликации.

         За съжаление нарастват и подражания на филмови безумни моторизирани каскади, съчетани с пиянски оргии,  алкохолна и нарко зависимост,  проституция  и хомосексуалност. Безконтролният и оставен без обществено порицание информационен пренос на „маргинални ценности” , подтикват деца и младежи към садистични  и абсолютно аморални прояви и участие в обществени и политически изстъпления и тероризъм. Защо и докога, това ще бъде търпяно и какво е общественото противодействие?

     Гимнастическите игри и представления от началото на миналия век донесени от швейцарските учители по гимнастика трудно могат да привлекат съвременната младеж, така както са били на времето. Все пак тази традиция е запазена и осъвременена и днес се представя на изключително високо професионално ниво, у нас и по света от ансамблите на Нешка Робева, Христо Димитров и „Сите българи”. Те все повече присъстват в демонстрациите на уличните акробати, в ТВ  конкурсите на „Талантите” и изявите на различни групи.

     Възстановеният съюз на българските гимнастически дружества „Юнак” под ръководството на европейския и олимпийски призьор Никола  Проданов всяка година (от 2006 г.) организира в различни градове състезания на представителни отбори на учащи до 4-ти клас от 10 -20 училища, в класическите „юнашки” дисциплини и художествени   изпълнения.

     Спортните федерации периодично организират свои състезания, първенства и селектират състезатели за елитните представителни национални отбори. С ограничени възможности България продължава да участва в зонални, Европейски, Световни и  Олимпийски първенства.

     Националната Спортна Академия полага грижи за подготовката на специалисти преподаватели по физическо възпитание и треньори. Заедно с Министерството на спорта и федерациите те се грижат за елитния спорт, за международните контакти и участията на нашите спортисти. Възпитаниците й трудно намират работа в страната и затова непрекъснато емигрират.

     Въпреки всичко днес масовият спорт, с изключение на футбола и ските, не е в дневната програма на нашето общество. Дори фитнес заниманията, които избуяха като мода, как да ги отнесем към идеите на спорта след като привличат младежта в прашни зали преди всичко със своята рекламна показност, издути бицепси и количеството погълнати анаболи и „хранителни добавки” . Следователно трябва да се преосмисли и „фитнес дейността”.

Училищата

     Физическото възпитание в училищата е принизено по ред причини и масово се превръща в пародия. Децата бягат от часовете по физическо възпитание, а родителите търсят извинителни медицински бележки за затлъстяващите си, гръбначно изкривени, диабетно болни  и асматични деца !

     Неприемливо е, най-меко казано, да следваме възпитателна система, която допуска вече до 50% от децата да придобиват гръбначни изкривявания, да затлъстяват, с ранна хипертония и диабет, да растат хилави, рошави изрисувани и сраснали към столовете. Образователната система, е тази  която трябва да помага на семейството във възпитанието на децата да бъдат преди всичко физически здрави ! (Виж Неофит Бозвели 1835 г .)

     Неприемливо е от ранна сутрин до късен следобед децата да са закрепостени с малки изключения към чиновете в прашни класни стаи, а след това до късна вечер в подготовка на домашни.

     Неприемлива образователна система е тази, която създава деца, които за родината си говорят като за „тази … страна”, за които емигрантските гета в чуждите страни са цел, които не познават българската литература, историята ни, изкуството и живота на древните ни предци траки  и българи, а в същото време светът се прекланя пред тези наши предци. Неприемливо е в училищата да се изучават какви ли не предмети като фактология, събития, години, личности и академични тестове, а изводите и поуките се губят и като резултат в България, възпитаниците на образователната ни система периодично (на всеки 30-50 г.) повтарят непрекъснато доказани минали грешки. Говори се и се копира чужд опит в образованието, а не се обръща внимание, че в образцовите чужди учебни заведения, които са достойни или поне от части за подражание, спортът и физическото възпитание са на пиедестал. (Виж. Георги Вазов 1881-4 "За физическото възпитание в училищата и обществото"!)

     Спортните училища скромно нараснали на 24 общински и едно държавно трябва да станат тези центрове, които да привличат младежта от общините към спортуване, да създават "главатарите" за юнашките чети и клубове във всички видове младежки общности и да ги приучват към спортуване към хармонично духовно и физическо развитие.

     Десетки и стотици са примерите където идеите на СБЮ са реализирани от инициативни младежи, клубове или привнесени от вън програми. Това още веднъж говори за това, че е крайно време за организиране и внедряване в живота ни на Сдружение "Български юнак" . Обединението ни ще ни направи по-силни, по-успешни !

     Девизът на Български Юнак е „ духовно силни, психически устойчиви, физически здрави, знаещи и можещи Българи”.

     Духовно силни – са тези, които познават историята на своя народ. За Българина това са хилядолетия изпълнени с поучителни  примери, родили се от силния дух.

     Психически устойчиви – са тези, които се учат от най-добрите образци на българската литература, черпят от родителите си познания за ценностите на българската народопсихология. А от най-добрите  образци на световната литература се запознават и усвояват  общочовешките нравствени ценности. Психически устойчивият се преборва с по-силния противник, устоява на всякакви предизвикателства, здравни проблеми, на хули срещу род и родина.

     Да знаеш и да можеш е задача на училищата, въпрос на индивидуалния интерес и усърдие на учащия, било към математическа, инженерна, биологическа, филологическа и т.н. ориентация.

     Но най-важното е Физически здрави –  може би най-важното за съвременния Българин. Без здраво тяло животът се превръща в борба за съществуване в един непълноценен живот, в тежест на семейство и общество, с комплекси за малоценност, които само духовно силните и психически устойчивите личности могат да преодолеят.

     Така ще се изграждат Българите на ХХІ век. здрави и жизнени, с амбиция да са сред първите в своите начинания, първи на световните игрища и кортове, първи на световните конкурси, с морал и уважение към обществените норми, с поглед и грижа за утрешния ден на Родината, с уважение и усмивка към тези до него, с чувство за род и единство, градящи дом, семейство и държава.

     Какъв е изводът?

     Часовете по история   трябва да се увеличат поне 2 пъти, като същевременно се подготвят нови учебници освободени от политически пристрастия и конюнктурни изопачавания. Наред с фактологията, изводите и поуките от историческите събития, личности и периоди трябва да станат акцентът и смисълът за изучаване на истинската история, при оформяне на личността.

     Часовете по литература да се увеличат с разширено изучаване на българските писатели и световните мислители, с аналитично разглеждане на произведенията в светлината първо на българската ценностна система и това, което трябва да се ползва от световните мислители.

     Часовете по физическо възпитание и спорта в училищата  трябва да се увеличат 2-3 пъти. Коренно да се промени методологията и преподавателския състав. Да се организира повишаване на кваификацията,  като се използва опита на "юнашката училищна система". Да се привличат клубни и спортни специалисти, това е задача на цялата ни общественост. Физическото възпитание и спортът в специализираните и професионални училища, във висшите учебни заведения трябва да се извади от забвение и издигне на висотата на изискванията на ХХІ век. Да се мотивират учащите в ползата от масовото спортуване. Безспорно е, че спортните федерации ще трябва да намерят своето място в този възпитателен процес. Така ще се подготвят и профилират не само повече елитни спортисти, но и добри професионалисти със спортна психика, годни за работа с подрастващите поколения, за физическото възпитание в семейството си. А НСА е готова да проведе тази държавна политика, стига да й се даде възможност, да се подкрепя и координира този процес.

     СБЮ е ориентирано към възпитанието на децата от най-ранна възраст и  могат да се определят четири периода. Първият до началното образование, където родителите и обществото с детските градини се грижат за физическото и нравствено възпитание на децата. Вторият период е свързан с първите четири начални класа, където СБГД "Юначе" вече 20 години е натрупал сериозен опит. Само възпитаният може да бъде образован и патриотично възпитан. Третият период от 5-ти до 8-и клас, включва специфичния и труден за израстващите пубертет. Важен за СБЮ период, защото е последният, който изисква особеновнимателна и отговорна възпитателна работа с децата. След него децата израстват като свободомислещи младежи, които трябва да имат оформени основните светогледни и нравствени граждански позиции. Желателно е засилено физическо възпитание и спортуване, както и събиране на познания към бъдещи професионално ориентиране. През четвъртият период младежите трябва да затвърдят юнашките навици, спортните си умения, да покрият юнашките многобои и се утвърдят като възпитани и нарвствени граждани на държавата. Това е времето, когато осъзнато ще участват в масовия спорт и ще подпомагат юнашката дейност сред по-малките юначета. Но най-важното е да израстнат като професинално ориентирани граждани , с акцент на професионалното образование.

   СБЮ ще има скромната задача да покрива извън учебната дейност на децата, да осмисля свободното им  време, като обединява усилията на знаещи и можещи пенсионери, учители, асоциации на професионалисти, на истинските българи, на родителите, на административните държавни, общински и корпоративни ръководители, на българите от диаспората ни в чужбина, на Българската православна църква, на всички.

     Безспорно учебните програми ще трябва да претърпят съществени промени. Методиката на преподаване на някои общо образователни предмети, излишно натоварени с университетски познания ще се промени. Други предмети ще се отделят в свободно избираеми и извън класно изучаване. Трети ще се акцентират в специализираните училища, които зловредно бяха неглижирани и осакатени в последните десетилетия. СБЮ отдава голямо внимание на професионалните гимназии, които трябва да се подпомогнат в осигуряване на качествено образование. Акцентирайки на тяхната работа, образование и възпитание, на Българската държава ще се осигуряват професионално подготвени, практически обучени, ориентирани към реалния  регионален трудов пазар млади българи, 6 - 7 години по рано, подготвени към предизвикателствата на ХХІ Информационен век. Намалява се изтичането на млад интелект към чуждите производствени и научни системи, ще се отрази и на демографската картина. А общо образователните училища и всички останали учебни заведения трябва да осигурят на България здраво и възпитано подрастващо поколение от Българчета, не хилави мигранти към света. Деца, които дори да отидат да се учат в чужбина, нека да живеят и работят с българско сърце и за България.

     Възпитаването на „духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи,  физически здрави Български деца” трябва да стане първо приоритетна задача на Българската държава, стратегически и основен компонент на националната сигурност. Налагат се промени! Трудно е! Ще има много съпротива! Но трябва! В името на бъдеща България! В името на Българските поколения!

КРАЙ  НА  2 - ЧАСТ