Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Модул  М2-1                                            17 10 20

ПРИНЦИПИТЕ  В  ИНФОРМАТИКАТА

ЗА  НУЖДИТЕ  НА УПРАВЛЕНИЕТО

( Конспектирано представяне )

Инж. Дочо Шипковенски   (1973 - 2020)

 

За да се управлява  обекта е  нужна  информация                        

за параметрите на обекта!

А те трябва да се измерват и анализират!

 

ИНФОРМАТИКАТА

Е  НАУКА ЗА СЪБИРАНЕ  И  ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА  ИНФОРМАЦИЯТА

И  ВСИЧКИ  ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ  С  ТОВА

 

ИНФОРМАЦИЯТА  Е:

Данната  за …    и момента на нейното  проявление!

( Данна  +  Време )

Следователно - информацията

е функция на времето!

Времето се променя.

Следователно - информацията за  всеки обект се  променя  непрекъснато !

 

Съществуват десетки определения за информацията,

верни но по-скоро философски

   Определението за информация (от гледището на ТМОИ) е: признаци, които се пораждат от отражението – на определен обект, които въздействат на поведението на обекта или на системата, в която участват.

   Или едно по общо и строго теоретична определение: „Съдържание на връзката между обекта и материалния свят, проявяващо се в изменението на състоянието на обектите.“

   В информационните процеси винаги съществува източник и потребител. В.Г.А. изразява диалектическата интерпретация на горното определение:      "За информация може да се говори само при условие, че е известен обектът, който представлява източник на информация и съществува лице (орган), заинтересован от информацията именно за този обект;  потребителят получава информацията не изобщо – от любопитство , а за решаване на изследователски и управленски задачи“.

   В по-тесния технически смисъл информацията е подредена редица от символи – данни. Те са обект на изследване от информатиката.

   Информацията се генерира еже моментно, независимо дали се ползва!

 

При работа в Реално Време (РВ)

на информацията трябва да се гледа като структура:

Информация  = стойност/данна  + характеристики, които представят нейния:  формат + съдържание + връзки  (времето …)

   Или

   Информация  = стойност/данна (символна или образна)

          + синтактични характеристики (бр.символи, …)

          + семиотични характеристики (мерни единици, определения …)

          + прагматични характеристики (времето, източник, отговорни лица …)

   Всички характеристики с изключение на ВРЕМЕТО могат да се задават предварително в базата или да се приемат по подразбиране или в процеса на обработката, но времето е задължителна характеристика свързана с входната стойност!

   (Описание характеристиките на една точка в PI System е най-добрата илюстрация на предложеното определение ВИЖ ПРИМЕРА М3.)

 

ИНФОРМАТИКАТА  включва следните компоненти :

ИНФОРМАЦИЯТА

СРЕДСТВАТА (хардуеър, софтуеър, фърмуеър) за достъп и обработка на информацията

МЕТОДИТЕ  - технологийте за обработка на информацията  (лайфуеър)

СИСТЕМАТА  (от средства, начини, методики) за обучение и ползването на горните компоненти.

Взаимодействието на компонентите определя  - ИКИ - Информационно-Комуникационната инфраструктура

 

Процесът Управление  обхваща :

Обектът на управление

Управляващият (лице, екип, структура)

Информацията, която ги обслужва

ИКИ – инфраструктурата, в която  те съществуват

 

УПРАВЛЕНИЕ  И  МЕНАДЖМЕНТ

   В английски език има два термина за управление: CONTROL и   MANAGEMENT .

   Когато се говори в областта на автоматизацията и управлението при превода на български се налага известно различие и уточнение за двата термина.

    CONTROL е „твърдо“ управление извършвано от автоматични апарати, роботи, програмируеми контролери, информационни системи управлявани от изкуствен интелект, където решенията се вземат без участието на човек.

   MANAGEMENT е управление, при което на върха на управленската пирамида формираща управленските решения стои оторизиран ръководител който потвърждава или взема крайното решение.

 

КАКВО  Е  ПРИНЦИП ?

           Нашите задължения в семейството, обществото и в работата ни изискват поддържането на определени   ценности.

          Задължението да се поддържат ценностите изисква налагането на   нормите.

          Когато тези норми са широко разпространени и всеобхватни, те се наричат   принципи.

          А когато решим те да станат задължителни, принципите стават  закони.

          Така се натрупват принципите, които следваме в различните сфери на дейност.

 

 

 

 

 

 

СЛЕДСТВИЯТА

    Към всеки от принципите има множество следствия, които разкриват действието на принципа в отделни частни случаи.

   Всяко от безбройните определения на термина информация е свързано със някои следствия на принципите.

   Всяко технологично ново въведение разкрива силата на някое или група следствия.

 

РЕАЛНОТО  ВРЕМЕ

     Се представя като най-малкият интервал от време

необходим за вземане на решения

от възникване на необходимата за това информация.

 

ОТ  ФАКТИТЕ  ДО  ЗНАНИЕТО  и  ... =>

ФАКТЪТ – Осъзната реалност, събитие

ДАННАТА  - Формализирано представяне на факта, символно или сигнално

ИНФОРМАЦИЯ –Данната с посоченото време (момента) на регистрирането й (Данна + Време)

ЗНАНИЕ  - Информацията свързана с обекта, към която се отнасят,  източниците й, връзките към предишните стойности от същия вид (архива), оценки и анализи и т.н., ползвани от специалистите и най-вече от тясно свързаните с наблюдавания/управлявания процес, във физическото и УЕБ пространство…

 

Бъдещето  - е в съчетанието на ЗНАНИЯТА представени от възможностите на невронната памет (НП)   със силата на ЛОГИКАТА   и в резултат  обработвани с 

Изкуствения  Интелект (ИИ).

   Интелектът като понятие характеризира личността, като мислеща, знаеща, познаваща света, природата и социалния живот в своята дейност, като активен обществен индивид.

             Що е Изкуствен Интелект -  Всяка програма вложена в компютър или микропроцесор за изпълнение,  играе ролята на Изкуствен Интелект !

     По-точно Всеки алгоритъм, който имитира човешкия интелект и е описан на някъкъв програмен език и е вложен в микропроцесор или процесорна група за да изследва или управлява описания от алгоритъма процес  е  ИЗКУСТВЕН  ИНТЕЛЕКТ !

Това са бъдещите Информационно  Комуникационни  Технологии (ИКТ) ,

Да знаеш  и  да можеш да  ползваш  знанията !  За ...

 

Следват :

Бележки по развитието на  материала,

следствията, архивни примери,

принципите и периодизацията  и др.

За въпроси и коментари – 0 888 620 519  - shipkovenski@engineer.bg

 

КРАЙ

Модул  М2-1

0-200120