Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

2 04 20

КЛУБ  АНПРВ

Проект  „АРДУИНО-1“

               ЦЕЛ:   Практически занимания в  раздела  „Хоби автоматизация“ и разработване на автоматизирани устройства на основа микроконтролера АРДУИНО, ориентирани към използване в ПГЕА.

               УЧАСТНИЦИ:          членове на Клуба:

         - Константин Капанов – 11а

         - Даниел Гюдженов      - 11а

         - Дейвид Христов          - 11а      и др.    

               ОРГАНИЗАЦИЯ на проекта:     Работата по проекта се организира като последователност от отделни етапи, в които се завършва работата по определени функционални възможности. Етапите са следните:

  1. Използване на АРДУИНО за измерване на температура и влажност в помещения, измерване на То  и Вл.  Специално разработена методика за измерване: интервали на измерване, места на измерване, позиция/височина  на сензорите от пода, времетраене на измерванията. Методика за анализ на измерванията,  Съобразена с атмосферните условия и хигиенните мероприятия в сградата.

Резултатите се записват в ЕКСЕЛ таблици и се подготвят за въвеждане в  PI  Системата за обработка.

 

  1. Използване на АРДУИНО за мониторинг отваряне и затваряне на врати и отброяване на случаите.

 

  1. Използване на АРДУИНО за преброяване на влизащите и излизащите лица в помещения с установен мониторинг на входа. Подбор на сензори. Анализ и обработка на случаите и резултатите.

 

  1. Разработване на система за измерване влага, температура и запрашеност в училищната сграда. Избор на микроконтролери, сензори, разработване на методология. Анализ и обработка на резултатите.

 

  1. Изследване на корелационните зависимости между резултатите от 4-те етапа с използване на PI  Сис.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА:   

- Основният колектив е групата от 11а кл., към която ще се присъединят и членове на клуба от 8-те кл.

- Организиране на финансовата подкрепа на проекта при реализиране на отделните етапи.

- Етапите 1 и 2 са със срок за завършване до края на учебната 2019-20 год.

- Етапите 3, 4 и 5 са със срок за завършване учебната 2020-21 г.

https://drive.google.com/file/d/1E1x37N__-l9i3uJgtC_kHrV3E6Rx9LQu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NtFbJPXKY0Ru2AjIQLzkRCTIE_p7OuXy/view?usp=sharing

               Април 2020 г.

               Колективът:                                                                                Р-л Клуб  АНПРВ:

                                                                                                                      Директор  ПГЕА:

0-200402, 1-200505