Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Продължение от - Защо Сдружение БЮ - 2 част                 18 03  01

ЗАЩО  СДРУЖЕНИЕ  "БЪЛГАРСКИ ЮНАК" - 3 ЧАСТ

 

Сдружението

         Очевидно е, че отделните елементи на „мозайката”: общество – физическо възпитание – спорт – образование – държава, у нас имат традиции и са достигани много и добри резултати. Промените на обществено-политическите и икономически условия обаче нарушиха много от установените връзки, което доведе до нежеланото и незадоволително състояние в образованието, възпитанието и спорта.

         Кое друго средство, освен самоорганизиране на обществото, може да се използва за възстановяване на загубените позиции.  С минимум усилия, средства и кадрови ресурс да се използва потенциала на обществото и съществуващите структури, нормативи и организация, за да развием и издигнем на по-високо ниво физическото и нравственото възпитание, спорта и общественото отношение към тях, особено сред подрастващите поколения.

         Това средство  е Сдружението между граждани и многофункционални структури, като неправителствени организации (НПО), спортни организации, клубове и федерации, творчески организации и съюзи, държавни институции, учебните заведения, общински администрации, фирми и кооперации с общата цел възстановяване на движението „ЮНАК” в обновения му вид, като национална идея, като сдружение на съмишленици за физическо и нравствено възпитание на младежта, за стимулиране на масовия спорт, за осъзнато поддържане на здраво – жизнено тяло до дълбоки старини.

         Секретариатът на Обществения съвет на регистрираната в 2004 г. „Юношеска спортно-творческа организация Български Юнак” предложи и подписа едно двустранно споразумение без юридически и финансови ангажименти за партньорите, за съвместна работа в полза на Юнашкото движение. Споразумението се подписа с  Министерствата на отбраната, на младежта и спорта, с родолюбивите военно-патриотични организации на запасните офицери, със СБГД „ЮНАК”, с фирми, НПО, училища, клубове и отделни граждани, която гласи:

     „Това споразумение се сключва с цел физическо, интелектуално, естетическо и духовно укрепване и развитие на поколенията Български младежи в името на бъдещето на Българския народ,  на неговата идентичност и просперитет, в семейството на европейските народи и цялото Човечество.

           Споразумението няма обвързващи  юридически или финансови отговорности.

     Взаимодействието между нашите организации ще се осъществява в обучение, възпитание, състезания, форуми и прегледи и подпомагането им на национално и международно равнище.

     За постигане на посочената цел се предвижда взаимно подпомагане чрез обмен на информация, кадри и координация при изграждане на структури, използване на материални и финансови средства.

     Всяка конкретна дейност ще бъде обект на съвместно планиране и координация от страна на ръководствата на двете организации. 

– Следват подписи на координатори от двете страни.”

       Това бе основата за създаване на Сдружение "Български юнак", което  се регистрира на 3.ХІІ.2015,         като многофункционална организация с нестопанска цел в обществена полза. Характерното за Сдружението ще бъдат два принципа:

  • всеки член на сдружението запазва своята организационна, юридическа и финансова независимост;
  • Сдружението подпомага освен спортни и всякакви други дейности и творчески занимания на младежта, целящи нейното физическо, духовно, психическо и професионално развитие в полза на индивида и обществото.

     Разширяването спектъра на дейности в СБЮ е особено важно за съвременната младеж. Подчертаното разнообразие на интересите на младежта, налага интегрирането на различните творчески, развлекателни и хоби дейности с активното спортуване и физическа култура от ранна детска възраст и развитие с възрастта. Това подчертава многофункционалността на СБЮ клубовете. Така СБЮ подпомага всички позитивни за обществения морал и поведение дейности, практикувани от съвременния млад Българин, така СБЮ ще стимулира идеализирания образ на „Българския юнак”, споменат в началото, от пример да се превръща в реалност сред българската младеж.

     Особено важен обект на внимание на СБЮ трябва да бъде Българското семейство, неговото опазване и укрепване. Първите 7 години трябва да станат основният и задължителен етап на възпитание на децата в юнашките характеристики. Етапът обхваща пред училищния период и началното образование. Затова родителите трябва да са членове, възпитаници и най-малкото съмишленици на СБЮ. Да бъдат ментори, ръководители, „главатари” както са ги наричали преди столетие и спонсори на мероприятията. Естествено възниква въпросът и за ролята на общинските органи отговарящи за детските си градини, Министерството на социалните грижи, на вероизповеданията, които имат определено отношение към до училищното обгрижване на децата. Координаторите при членовете на Сдружение "Български юнак" , както  и в общините ще са тези, които ще изпълняват контролните функции, ще поемат инициативността за максимално осмисляне дейността на СБЮ. Те ще осъществяват обратната връзка в системата на Сдружението.

     Безспорно ще бъде и участието на основните религиозни култове, като възпитатели в общочовешки ценности. Неприемливи са обаче тези, които капсулират младите поколения с налагането на различни ограничения. Неприемливи са и сектите, които почти без изключения маргинализират психическото и поведенческо присъствие на техните последователи в обществото.

     Безспорно структурата на СБЮ ще следва административната структура на управление в страната. Ще има и лица и органи за сътрудничество с държавните, общински и други обществени структури в административните единици. СБЮ ще изпълнява иницииращи и координиращи функции при реализация на програмата си.

     Програмата на СБЮ ще бъде развита и съобразена с  програмите за физическо възпитание на Министерството на спорта и учебните програми на Министерството на образованието. Общественото начало в Сдружението и управлението на дейността му предопределят и ролята на коректив, инициатор, съветник и координатор при дейностите и с другите министерства, общините, читалищата, творческите съюзи, НПО и т.н. Ще се използват формите на финансиране по проекти разработени от СБЮ и приети в Календарните планове на министерствата и организации.

     В България има развит потенциал от пенсионирани учители, спортисти, инженери, запасни офицери, хора на интелектуалния труд, родолюбиви и ентусиазирани Българи с горещо желание да бъдат в полза на обществото и още повече на младежта. Въпросът е за мотивацията на този великолепен интелектуален резерв. Мотивация морална и материална. Налага се широко запознаване с идеята и целите на СБЮ, една широко организирана кампания за пропагандиране на СБЮ.

     Общественото начало в СБЮ подсеща и за формите на финансиране. Разнообразни, което ще създава проблеми докато не се регулират взаимните интереси от провежданите дейности. В същото време всяка структура разполага с целеви пера в бюджетите си, които при сполучливо коопериране с другите заинтересовани структури могат да осигуряват редица начинания и при това при оптимизирани разходи. Благотворителната дейност може да провокира създаването и на фондация „Български ЮНАК”, която да канализира определена част от дарителския поток и да подпомага специфични задачи в дейността на СБЮ. Финансирането по програми на Европейския съюз и различни международни и специализирани фондации и програми предлага възможности, които ще се използват от СБЮ.

     Дарителската дейност освен, че е високо благородна, тя изисква и висок обществен морал от страна на общините и управляващите. Това го подчертаваме, защото като пример дареният терен на игрище "ЮНАК" в София е за вечни времена в обществена полза. Според волята на дарителя той трябва да се пази от Общината и да се възстанови на "ЮНАК", ако временно дружеството се закрие и по-късно се възстанови. Такива са условията за дарения на десетките обекти на "ЮНАК" в страната. Но тази воля на дарителите десетки години не се спазва от Софийска община и от правителствата по отношение дарените игрища и салони в различните градове на страната..

     Идеята за създаване на Сдружение "Български юнак"  определено има голям потенциал. Идеята трябва да се превърне в стратегическа програма за провеждане физическото и духовно възпитание на подрастващото поколение и в продължение, на професионалното и всестранно развитие на израстващата младеж. СБЮ не трябва да изключва и останалите граждани на България, които под различни форми участват във формирането на бъдещите поколения. И в това е големият смисъл на идеята Сдружение "Български юнак", да осъвременим юнашкия девиз:

     „Здрави и силни, дружно за Родината – да бъде красива, жизнена и икономически мощна!” – националната идея на Сдружение "Български юнак" .  И ако този девиз идва по пътя на приемствеността, то осъвременяването му е:    „Духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи, физически здрави Българи”  и още нещо много характерно за сдружението „Обединението прави силата!”.

14 Февруари 2014 – Денят на Св. Кирил – Покровителят на Европа,   28 Дек.2015   14 Фев. 2017  14.08.2017  1.03.2018

Инж. Дочо Шипковенски

Секр. на Обществения Съвет на "Български юнак" секретар на Сдружение "Български юнак"