Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

17 08 01

ОБУЧЕНИЕ  НА  ЧЕТА

Общи указания

66. Четата е основна дружествена единица, в която, за една и съща цел, си сътрудничат, няколко отделения.

67. Четата се състои от 3 – 5 отделения и един четник. Съставът на отделението в четата е 8 юнака и един четник.

68. Четите биват :

   а) Чета на юнаци – командва се и се води от четник (юнак).

   б) Чета на юноши -  командва се и се води от четник (юнак или юноша).

   в) Чета на юначета - командва се и се води от четник (юнак или юноша).

   г) Чета на юнакини - командва се и се води от четничка (юнакиня).

   д) Чета на юношки - командва се и се води от четничка (юнакиня, юношка).

   е) Чета на юнакинчета - командва се и се води от четничка (юнакиня, юношка).

69. Когато някоя от четите нарасне на 6 и повече отделения, тя се дели на две и повече чети от същия вид. В такъв случай четите добиват и поредни номера. Например І чета юнаци, ІІ чета юнаци и т.н.

70. При отсъствие, четникът оставя за свой заместник един от подчетниците.

71. Мъжките чети (на юнаци, юноши и юначета) се командват и водят от главатар или подглаватар.

72. Женските чети (юнакини, юношки и юнакинчета) се командват и водят от главатарка или подглаватарка.

73. При командването на четата, в повечето случаи се употребяват същите команди, както при „обучението на отделението”, като в предварителната команда думата „отделение” се замества с думата „чета” и командите се изпълняват едновременно от всички юнаци в четата.

Строеве на четата

74. Обучението по сгъстените строеве на четата има за цел:

     1. Да развие чувството на дисциплина, бързина дружност и едновременност в действията на четата.

     2. Да създаде необходимото сцепление между съставляващите го отделения, за да се получи от четата една цялостна и гъвкава единица.

     3. Да се усъвършенстват в умело командване на четата четникът и неговия заместник.

75. Сгъстените строеве на четата са:

   а) Разгънат строй (две редици);

   б) колона по отделения (по четири);

   в) Колона по двама;

   г) Колона по един.

76. В разгънат строй – отделенията на четата, всяко в разгънат строй, са построени едно до друго, без междина. Или всички юнаци от четата са в две лицеви редици. Местата на четника и подчетниците са показани на Фиг. 5 А те са: Четникът е на 2 крачки пред основния ред;  подчетникът на първото отделение на десния фланг, подчетникът  на последното отделение на левия фланг, а останалите  подчетници всеки зад първия ред на своето отделение на 2 крачки.

Тук за основен ред се взема този ред, който е в средата на четата. Например Ако четата е от 3 отделения –основен ред е 6 ред; при 4 отделения – 8 ред и т.н.

Забележка:  І. Непълният ред, ако има такъв се оставя да бъде пред последен ред на четата. При обръщане кръгом, юнакът от пълния ред,  след обръщането, минава в другата редица.

     ІІ. В някой случай четата може да се построи в едноредичен разгънат строй (една редица).

77. В колона по отделения – отделенията, всяко в разгънат строй (колона по четири), са построени едно зад друго по реда на номерата си. Местата на четника и подчетниците, също и разстоянията между отделенията са показани на Фиг. 6. А те са: Четникът на 2 крачки пред основния ред, а подчетниците отдясно на първия юнак от отделението им;  разстоянието между отделенията е 3 крачки, смятано от задната редицата на предното отделение до предната редица на следващото отделение.

Тук за основен ред се взема втория ред от дясно на първото отделение.

Забележка:  Четата може да бъде построена и в колона по три, пет, шест и т.н. В такъв случай местата на подчетниците се определят от четника.

78. В колона по двама – отделенията, всяко в колона по двама, са построени едно зад друго  по реда на номерата си. Или всички юнаци в четата са в две тилни редици. Местата на четника и подчетниците са показани на Фиг. 7. А те са: Четникът на 3 крачки пред основния юнак, а подчетниците отдясно на първия ред от отделението им.

Тук за основен юнак се взема първият юнак от първото отделение.

79. В колона по един – отделенията, всяко в колона по един, са построени едно зад друго по реда на номерата си. Или всички юнаци от четата са в една тилна редица. Местата на четника и подчетниците са показани на Фиг.8. А те са: Четникът на 2 крачки пред основния юнак, а подчетниците отдясно на първия юнак от отделението им.

Тук за основен юнак се взема първият юнак от първото отделение=

                                           О          Четник

                                      2 крачки

         О   о   о   о   о   о   о   о   о   о   о   о   о   О  Подчетник

               о   о   о   о   о   о   о   о   о   о   о   о   1 протегната ръка

         1 лакът междина           О                         между редовете

                                        Фиг. 5

 

                   О                                   О                                   О

                   2 крачки

         о   о   о   о   О                         о   о  О                         о   О       

         о   о   о   о                              о   о                              о  

                   3 крачки                       о   о                              о  

                   Между отд.                  о   о                              о  

         о   о   о   о   О                         о   о   О                        о  

         о   о   о   о                              о   о                              о  

                   3 крачки                       о   о                              о      

                   Между отд                   о   о                              о  

         о   о   о   о   О                        о   о   О                         о   О

         о   о   о   о                              о   о                              о     

                                                       о   о                              о  

             Фиг. 6                                о   о                              о  

                                                                                            …

                                                      Фиг. 7                            …

                                                                                            …

                                                                                         Фиг. 8

80. Показаните места на четника и подчетниците на фигури 5 – 8 са за случаите когато четата е построена за преглед от по-горно началстващо лице от четника;   когато  четата се обучава от главатаря или подглаватарите на дружеството и др.

81. При обучението на четата по сгъстените строеве командващият застава там, от където може най-добре да я наблюдава.

82. При случаи, когато се води от подглаватар, мястото на четника е зад основния ред (при разгънатия строй) или зад четата  (при колона по четири, двама, един) на 2 крачки разстояние.

Построяване, равнение и разпускане на четата

83. Четата се построява, равнява и разпуска по правилата и командите, както при строевото обучение на отделението, като равнението  в разгънат строй – по фронта, и в колоните – зад тил, се извършва винаги по първото отделение.

Преброяването на четата

84. Четата се преброява по правилата и командите, както при строевото обучение на отделението, като при изпълнението се изисква още и следното:  При преброяването на четата по ред на номерата („чета,  преброй се!”), последният юнак обръща главата си към четника и обявява високо номера си така – „ …  последен пълен (непълен), юнак четник” . А при командата „чета, по отделения преброй се!”, преброяването става по четири, като всеки четвърти номер обявява високо и поредния номер на отделението с едновременно вдигане на лявата ръка горе и веднага сваляне, а последният юнак от последното отделение обръща главата си към четника и обявява високо поредния номер на отделението така – „четвърти (трети и др.),  . . . отделение пълно (непълно) юнак четник”. Ръката се вдига след като юнакът произнесе поредния си номер и обърне главата си по фронта, и се свали след като произнесе поредния номер на отделението.

Обръщане на четата

 85. Четата се обръща на място и в движение по правилата и командите, както при обучението на отделенията.

Движение и спиране на четата

 86. Четата се движи и спира по правилата и командите , както при обучението на отделенията.

 87. Четата се движи обикновено в колона по отделения, по двама и по един, а за малки предвижвания  - и в разгънат строй.

 88. Когато при движението на четата не е указана посоката на равнението, по правило, то става към основния ред ( юнак). В такъв случай посоката се държи от четника зад когото на 2 крачки следва направляващия ред (юнак). Всички останали юнаци от четата съобразяват движението си с направляващия ред (юнак).

Променяне на посоката

 89. Четата променя посоката  по правилата и командите, както при обучението на отделенията.

 90. При промяна на посоката от четата в колони (по отделения, по двама или по един) захождането става на същото място, гдето са заходили предните поделения (предната редица на първото отделение, първия ред или първия юнак).

Промяна на хода

91. Четата променя хода по правилата и командите, както при обучението на отделенията.

Преминаване от един строй в друг на място без промяна на посоката

 92. От колона по отделения (по двама, по един) в разгънат строй  става по команда: „Чета, строй се в ляво бегом – марш!”. По изпълнителната команда първото отделение (ред, юнак) остава на мястото си,  а останалите отделения (редове, юнаци)  с бегом се построяват в ляво,  по реда на номерата си в разгънат строй и се подравняват по първото отделение (ред, юнак).

На място с промяна на посоката

 93. От разгънат строй в колона по отделения  става по команда: „Чета, по отделения, в дяс – но!”  По изпълнителната команда  първият номер от предната редица се обръща на дясно, бегом зад него на една протегната ръка разстояние застава първия от задната редица, а ляво от тях бегом на един лакът се построяват и подравняват останалите юнаци от отделението. Равняването на четата по фронт и в тил се извършва по първото отделение, без команда, едновременно с престрояването.

 94. От разтегнат строй  в колона по двама става по команда: „Чета, на дясно!”

95. От колона по отделения в разгънат строй  става по команда: „Чета, фронт на  ля  - во!”  По изпълнителната команда четвъртият номер от първата редица се обръща на ляво, бегом зад него застава четвъртият от задната редица, в дясно от тях бегом се построяват и подравняват останалите юнаци от отделението. Равняването на четата се извършва по първото отделение, без команда, едновременно с престрояването.

96. От колона по двама в разгърнат строй  става по команда: „Чета на ля – во!”

От място с движение напред

97. От разгънат строй в колона по отделения  става по команда: „Чета, по първо отделение, в походна колона, ходоммарш!”  По изпълнителната команда първото отделение тръгва право напред. Останалите отделения тръгват на място, след което постепенно, по ред на номерата си, отначало полу на дясно, а после – напред заемат местата си.

         Ако е с промяна на посоката, указва се новата посока.

Във време на движение

98. От разгънат строй в колона по отделения  става по команда: „ Чета, по първо отделение в походна колона   - марш!” По изпълнителната команда първото отделение продължава движението си. Останалите отделения полу на дясно, а после направо – напред, тръгват с пълна крачка.

         Ако е с промяна на посоката, указва се новата посока.

99. От колона  по отделения в разгънат строй  става по команда: „Чета строй се в ляво – марш!”  По изпълнителната команда първото отделение тъпче на място, а останалите отделения се построяват в ляво, по реда на номерата си, в разгънат строй и се подравняват. След образуването на разгънатия строй  се командва: „Право!”  или „Стой!” . По първата команда четата продължава движението си, а по втората – спира.

 100. От колона по отделения в колона по двама  става по команда:

         „Чета, на дяс – но!”  и веднага

         „По двамамарш!”  По втората команда, всяко отделение захожда към посоката, в която се изтегля първото отделение, указана от четника.

101. От колона по двама в колона по отделения става по командата:

         „Чета, по отделения строй се в ляво – марш!”  По изпълнителната команда отделенията тъпчат на място и се престрояват, след което се командва:  „Право!”  или „Стой!”.

        Разреждане и сгъстяване

 102. Разреждането на четата  става на място и в движение, от средата и фланговете.

 103. Разредяване редовете на място става по командите:

„Чета, от средата на две ръце с бегом – разредис!”

„Чета, на ляво (Дясно)  на две ръце с бегом – разредис!”

По изпълнителната команда юнаците от четата и в трите случая вдигат ръцете в страни, с поглед към основния ред или в деснияп(левия) фланг, и с „бегом” – странични крачки – се разредяват на две ръце. По команда „Ръцете долу!” – юнаците прибират ръцете долу. Ако се командва: „Ръцете е удардолу!” – ръцете, се прибират с удар по бедрата.

104. Разредяването на редовете в ляво (дясно)  става и на една ръка разстояние – в ляво с вдигане на дясната ръка, а в дясно  … лявата ръка.

105. Сгъстяването на четата става на място и в движение към средата  и фланговете.

106. Сгъстяване редовете на място става по командите:

„Чета, към средата с бегом – сгъстис!”

„Чета, в дясно (ляво)  с бегом – сгъстис!”

По изпълнителната команда юнаците от четата, с поглед към основния ред или десния (левия) фланг и с „бегом” – странични крачки  - се сгъстяват.

107. Ако е необходимо четата да се разреди и в дълбочина, командва се „На дяс –но!” и  тогава следват другите команди. По аналогия е и сгъстяването.

108. Разредяването и сгъстяването на редовете в движение става както на място, само че в такт с движението.

- - -