Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

 

Последна актуализация                                                           19 10 04

РЕАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОЕКТА

Мониторинг, Анализ и Мениджмънт  на

Автоматизирани Процеси и Системи в Реално Време

(Автоматизация на непрекъснати процеси в Реално Време)

(АНП-РВ)

   I.  Състояние на обучаването на средни технически специалисти

     У нас състоянието е в сериозна криза. Тя е и в световен мащаб. За повече от 20 години в страната се унищожиха стотици индустриални обекти от десетки области, да не говорим за селското стопанство. В същото време динамиката на съвременния живот въвежда нови технологични системи, особено в услугите, екологията, здравеопазването, в социалната сфера и бита. Техникумите, които бяха основната структурна единица в системата на професионалното образование и свързваха изчезналите производствени звена с професионалистите използвани в учебния процес и производствените практики, загубиха производствените бази, държавата спря да ги поддържа и развива, преподавателите загубиха мотивация, емигрираха и просто изчезнаха. Така българските техникуми, които бяха успешни примери за света, се преименуваха на професионални гимназии, но подготвяните специалисти вече далеч не задоволяват дори многократно занижените ни потребности от средни технически кадри, не говорим за качеството им. Образователната ни система възприе чужди модели без да ползва националния опит, традиции и особености. Стигна се до там, че младото поколение вместо на 18-19 години да излезе подготвено на пазара на труда, сега до 25 години странства по учебни заведения и краткотрайни специализации докато получи по няколко дипломи. Попитайте производствените ръководители какви дипломирани специалисти получават сега от учебните заведения?

      Наложително е да се обнови професионалното образование така, че още на 18 години нашите млади средни технически специалисти да постъпват знаещи и можещи в нашите  производствени предприятия, в социалните системи, в услугите, здравеопазването, в армията в цифровата икономика. Да бъдат мотивирани и готови за специализирано висше образование, под всички възможни форми, без да губят време в бакалавърски курсове. Това е рязко и качествено повишаване ефективността на професионалното образование, намаляване загубените години на младите хора в измислени учебни заведения, намаляване на държавните и фамилни разходи за тези обучения и в същото време се повишава в пъти производителността на труда и уменията на тези млади хора, като им се осигурява и успешна професионална реализация. Има световни примери, които генерират увереност в нашето начинание.

   II.  Организация

            В ПГЕА (бившият водещ в областта на електротехниката техникум „Киров“) има специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ (АНП), но интересът от страна на обществото и търсещите такива кадри и почти нулев. За първи път тази година има паралелка с 12 ученика. С новата специалност „Автоматизация на непрекъснати процеси в Реално Време“ подчертаваме, че вече няма процеси (не само в материално производство), които да не се следят и управляват в реално време. Изискват се нови знания и умения от средните технически кадри. Така потребността от ежегодно постъпващи млади специалисти по автоматизация на непрекъснати процеси става все по-критично важна за бъдещото развитие на страната! Все по-търсена и без алтернативно необходима за настъпващата ера на ИНДУСТРИЯ 4.0 !

    За целта типовия учебен план за АНП се актуализира с допълнени нови учебни модули.

    Някои модули, предимно от общообразователната подготовка са съкратени, а при желание и възможност ще се оформят като кръжоци или факултативно изучаване (СИП).

    Новите модули са с ограничени часове, но са ориентирани към интензивно изучаване с използване на дарената „PI System“, която служи като примерен модел за интеграция на средствата, методите и технологиите за автоматизация в реално време с множеството примери към нея от всички сфери на дейност, от целия свят.

    Предстои утвърждаване на новата специалност, което отнема поне две години.

            Според проекта е обновена „Зала 230“ (250 м.кв.) благодарение даренията от: OSISOFT LLC, Фондация ЕВРИКА, БАИК, Леново, Ханюел и други фирми. Подготвена е и организация за обучението в две направления:

А.        Разработване и утвърждаване на Учебен план за специалност - Автоматизация на непрекъснати процеси в Реално Време (АНПРВ). А за учебната 2019-20 г. обучението от 8 клас ще започва по специалността АНП и ще продължава до 12 клас. Тази паралелка ще участва в клуба.

Б.        За всички желаещи ученици още  от настоящата година (2019-2020), от всички специалности в ПГЕА, се организира обучение в клубове/групи по интереси - разширена професионална подготовка,  по модули свързани с новата специалност и съобразени с годината на обучение в ПГЕА. Така ще се следи световното развитие на специалността и ще се подготвя рационален учебен план.

            Желаещите учениците от различните класове се организират в група „А1“ 8,9 и 10 клас и „Б1“ за 11 и 12 клас. А1-Автоматизация на непрекъснати процеси, Б1-Менъджмънт в Реално Време.

            Участващите в учебния процес през 19-20 г. ще имат към кода на групата окончание  …-19 или пример: А1-19   и Б1-19 . Следващата учебна година групата А1-19 ще стане А1-20 и т.н. , но ще се появят и групи А2-20 и Б2-20,  А3-21 и Б3-23 и т.н. Така в документацията към всяка група ще има история на преминатия материал и участниците в групата. Групите не трябва да надхвърлят 20 души.

            Организирането на групите (клубовете) ще се  проведе през първия учебен срок след запознаване на учениците  и родителите им с възможността за участие в свободно избираемия клуб АНПРВ с разглежданата тематика .

            Може да се приеме, че за 5 годишното обучение могат да се организират поне по 2 нови групи годишно.

   III.  Учебни  модули

Учебните модули са свързани с Отрасловата професионална подготовка и Специфичната

професионална подготовка при АНПРВ. Модулите са от два типа:  общи за всички групи и специфични .

            Общите модули се отнасят за всички класове 8 – 12 от двете групи:

   М0   - Запознаване групата с целта на Клуба-АНПРВ, персоналните интереси на участниците, организацията на обучението, използваните технически средства, партньорските организации на Клуба, какво е мястото на Сдружение „Български юнак“ в клубната работа.  (2ч.)

   М1   - Информатика и Информационните технологии – принципи и етапи, характерни за системите работещи в реално време. (2ч.)

   М2   - Модел за интеграция на информационните технологии, мониторинга и менъджмънта при автоматизацията на непрекъснатите процеси – с използване на  PI System - представяне. (2ч.)

   М3   - История развитието на информатиката, информационните технологии и автоматизацията – тенденции и перспективи (групова разработка) – (2ч.)

   М4   - Самоучители за работа с PI System – съответно М41,  М42 и т.н. (2ч.)

   М5   - Индустриална ориентация – запознаване с основните процесни области в индустрията и социалните области. Разясняване акцентите на автоматизацията при различните области. (2ч.)

            В зависимост от интереса продължителността на модулите могат да се удължат.

            Специфичните модули са ориентирани към професионалната подготовка от 9 клас нагоре.

   С1    - Изпълнителни механизми – обекти за автоматизация, видове, запознаване  - 9 кл.

   С2    - Индустриална ориентация – енергетика, производство, пренос, дистрибуция - запознаване с примери и практически посещения.

   С3    - Сензори и програмируеми контролери– програмиране (PLC, RS232, RS485) – 10 клас.

   С4    - Индустриална ориентация – химия, фармация, цимент, нефт и газ - запознаване с примери - 11-12  клас

   С5    - Индустриална ориентация – мини и металургия, запознаване с примери .

   С6    - Индустриална ориентация – здравеопазване, екология - запознаване с примери .

   С7    - Индустриална ориентация –сигурност, военни с-ми, екология, градски с-ми - запознаване с примери.

   С8  - Индустриална ориентация – телевизия - запознаване с примери и практически посещения.

   С9    - Индустриална ориентация – системи за партидно производство, различни машини.

   С10  - Цифрови-микропроцесорни контролери (DCS), автоматизация при АСУТП и SСADA с-ми

   С11  - Интерфейси, комуникационни представители: Modbus, OPC UA, LoraVan .

   С12  -  Организиране на масова инфраструктура за  IIoT  и  INDUSTRY 4.0

   С20  - Вариант на модела М2 реализиран със  система   Ханюел. (хх ч.)    - 11-12 клас

   С21  - Вариант на модела М2 реализиран от фирмата ЕНЕРГОМОНИТОР   (хх ч.)  - 11-12  клас

   С30  - Автоматизация на мониторинга и менъджмънта в реално време.

   С31  - Перспективните ИКТ технологии при менъджмънта в реално време.

Акцентът на този модул ще бъде използването на автоматизацията в реално време за постигане на енергийната ефективност, безаварийната експлоатация, оптимизиране на ресурсното използване, повишаване производителността на инженерно техническите кадри и интегриране на техническите средства, информационни технологии и тенденции в автоматизацията за целите на управлението. Какво значи да управляваш предприятие или сложна система в съвременната автоматизирана инфраструктура?

            Всяка група ще има 10-12 учебни часа за модулите  „М“. За специфичните модули ще се отделят по 20 и повече часа, в зависимост от ориентацията на участниците в групата.

            Целта на тези модули е преди всичко да събути един траен интерес на учениците към целите на автоматизацията. Да се задоволи неимоверното разнообразие на възможностите за творчество, фантазии, нещо присъщо на младия учещ се творец, не подозиращ своите възможности. Бъдещото развитие на обучението е към усвояване на базите знания, използване модела на невронната памет за съхраняване на тези бази, развитие на изкуствения интелект, за да се създават умните-мислещи  роботи, машини, автоматизирани системи и АНПРВ.

    IV.   Сертифициране

След 10 и 12 клас и при успешно завършено участие в клубовете могат и ще се издават сертификати за завършен курс като се цитират темите на изучаваните модули.

   V.  Организация на учебния процес

При учебните занимания основен подход е акцентиране на активността от страна на учениците, при обсъждане и дори представяне на темата. Това ще бъде свързано с предварителна подготовка на определени участници в клуба, като постепенно се обхванат всички участници. Лекционно представяне на темите от страна на водещия курса ще бъде  минимално.

В сървъра ще бъде организирана „Справочни“ директории, в които ще се зареждат всички учебни помощни материали, терминологичен справочник, адреси на полезни материали от интернет, разработки по темите, упражнения, контролни въпроси, информации за партньорските ни организации и други материали, които групата/клуба намери за необходимо.

Оценяването на участниците в клуба ще бъде не по бална система, а на основание разбирането и практическото усвояване на изучаваната тема и автоматизацията в реално време. Целта е активно участие на учениците в практически разработки и проекти съвместно с партньорите ни, колкото и скромни да са те и дори повтарящи съществуващи реализации.

МОН многократно заявява и подкрепя всички иновативни проекти свързани с подобряване на обучението и очакваме всестранна подкрепа при привличането на партньори като организации, производствени фирми и личности, с цел осигуряване на квалифицирани специалисти за учебния процес и практиките, за материална и финансова подкрепа и при развитие на проекта. Надяваме се някои партньорски организации да поемат в бъдеще и техни стипендианти за обучение в ПГЕА. Всичко това ще ни позволи да създадем Сдружение Автоматизация в реално време (САРВ), което като организационна и функционална структура може да играе изключително импулсивна роля в българската икономика. Още повече, че  ПГЕА вече членува в БАИК. Ако успеем да развием тази идея, то ние ще имаме и аналогични административни, производствени, научни и учебни обединения, каквито вече функционират по света, като наши чуждестранни партньори.

Предвиждаме периодични срещи с известни български и чуждестранни специалисти, членове на Сдружението ни, както и изтъкнати личности свързани с автоматизацията и тематиките, които разглеждаме.

Предвиждаме видео записи на учебни часове, обсъждания, упражнения, училищни и производствени практики, срещи с личности, които добре организирани в архивен фонд и добре индексиран за ползване ще създават Базата знание на АНПРВ.

            Трябва да обърната внимание, че настоящият проект се развива с участието на Сдружение „Български юнак“ (СБЮ), а това означава, че професионалното образование и спортуването са приоритет и се движат в тандем в заниманията на нашите клубове. Затова нашият девиз      е:    Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи и физически здрави Българи

   VI.   Производствена практика

   Автоматизацията се усвоява с натрупване на практически умения.

   Привличането на партньори, било като дарители или като фирми и организации, които имат специалисти и реални проекти в автоматизацията, позволява да се създаде обкръжение от предприятия и фирми, в които участниците в клубовете ще могат да провеждат практически занимания, да участват в проекти и да осигурят будещата си реализация там. Очакваме специалисти от партньорите да участват и активно в учебния процес и в производствената практика, въпрос който ще се реши и с участието на МОН.

   Участниците в Клуба АНПРВ ще имат възможността да се запознават при някои партньори с проектирането и строителството на уникални енергийни и производствени обекти по света, при производството на компоненти и блокове за автоматизация от най-висок световен клас. При други партньори ориентирани към сервиз и поддържане на системите за автоматизация, ще се занимават с високо автоматизирани машини в различните индустриални браншове. Имаме партньори, които се занимават със специфични сензори и контролни блокове на системи за управление. Имаме партньори висши учебни заведения, в чийто лаборатории и с чието съдействие учениците от ПГЕА ще се запознават с възможностите за бъдещо развитие на образованието и специализацията си в областта на автоматизацията. Надяваме се да имаме партньори и в научно изследователската област.

Настоящият материал е открит за актуализация от страна на нашите Партньори, на които се предоставя за запознаване и обсъждане.

            В сайта svgeorgi-fond.com  ще се поддържа актуална информация за проекта в менюто  ПРОЕКТИ !

Реализация Проект Автоматизация в РВ-ДШ-2в-191004

Инж. Дочо Шипковенски – ръководител Проекта  - 

 

 

Галерия